Print this page

Devet budvanskih plaža na tenderu

Morsko dobro raspisalo je tender za davanje u jendogodišnji zakup devet plaža. Svi zainteresovani mogu dostaviti ponudu do 21. marta, kada će biti organizovano javno otvaranje. Primorske novine objavljuju tender.

4.1. u Budvi, plaža na sjeverozapadnom dijelu ostrva Sv.Nikola-Školj, ispred vlasničkih parcela, u dužini od 170.00 m¹, dio kat.parcele 3033 KO Budva, u zahvatu od granice kat.parcela 2973/1 i 2996 KO Budva u zaleđu, zapadno obodom plaže u dužini od 170.00 m¹, površine 985 m² sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 5B u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2016-2018.god.

Tip plaže:javno uređeno
U okviru kupališta planirani privremeni objekti na vlasničkim parcelama u zaleđu.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1.000,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €

4.2. U  Budvi, plaža Pizana u dužini od cca 100.00 m1/ površine 480.00 m2, sa istočne strane Starog grada obuhvatajući plažu Pizano i obala uz južnu stranu lukobrana, odnosno dio kat. parcele 3054/2 i kat. parcelu 3054/3 KO Budva u cjelini, sve sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 6A u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Budva za period 2016-2018. god.

               Tip kupališta: javno uređeno bez mogućnosti postavljanja plažnog mobilijara
U okviru kupališta planiran je slijedeći privremeni objekat:
1)montažni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija kao 6.15
2) konzervator za sladoled, lokacija br.6.16
Minimalna cijena godišnjeg zakupa :  21.471,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 10.000,00 €

4.3. u Budvi, dijela obale na samom istočnom kraju Slovenske plaže dužine  cca 83 m1/ površine 1420 m2, uz donju ivicu šetališta obuhvatajući : istočni kraj pješčane plaže, koji pripada dijelu kat.parcele 3061 KO Budva u zahvatu od pristaništa-mula zapadno osnovom šetališta u dužini od cca 58,00 m, -postojeće pristanište - mulo, -dio kamenite obale sa istočne strane mula u dužini od 25 m, sve sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 10G u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u opštini Budva za period 2016-2018. god.

Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je slijedeći privremeni objekat:
1) montažni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija br. 10.23
2) dječji zabavni park lokacija označena kao 10.30
3) sezonsko pristanište, lokacija označena kao 10.18
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište sa lokacijom za privremene objekte ): 18.500,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 5.000,00 €
4.4. U Svetom Stefanu, dio istočne plaže Sveti Stefan, u dužini od 60 m¹/površine 1200 m2, dio kat.parcele 1883 KO Sveti Stefan, u zahvatu od granične linije kat. parcela br. 1316/2 i 1320 KO Sveti Stefan, istočno u dužini od cca 60,00 m1, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 21E u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2016-2018. godinu

Tip kupališta: javno uređeno
U okviru kupališta planirana je slijedeća privremena lokacija:
1)Konzervator i rashladna vitrina, lokacija br. 21.10
Minimalni iznos godišnje naknade: 5.520,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od: 2.500,00 €

4.5. U Buljarici, dio plaže Buljarica ispod auto kampa, u dužini od 100 m¹/površine 3792 m 2, dio kat.parcele 1833 KO Buljarica, u dužini od 100.00 m¹ u zahvatu od istočne granice susjednog korisnika (kupalište 27G ) obodom plaže istočno u dužini od 100.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 27H u Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2016-2018. god.

Tip plaže: javna/uređena
U okviru kupališta nisu planirani privremeni objekti.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište): 2123,52 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00  €

4.6.U Buljarici, dio plaže Buljarica ispod auto kampa, u dužini od 50 m¹/površine 1742 m2, dio kat.parcele 1833 KO Buljarica, u zahvatu od istočnog kraja/ograde auto kampa u zaleđu plaže, zapadno obodom plaže u dužini od 50.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 27I u  Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2016-2018. god.

Tip plaže: javna/uređena
U okviru kupališta nisu planirani privremeni objekti.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa(za kupalište): 975,52 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €

4.7. U Buljarici, dio plaže Buljarica, u dužini od 65.00 m¹, dio kat.parcele 1833 KO Buljarica, u zahvatu od linije granice kat.parcela 1314 i 1317 KO Buljarica I zapadno obodom plaže u dužini od 65.00 m¹, površine 2340m², sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 27K u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2016-2018. god.

Tip plaže: javno uređeno
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat : 1) konzervator za sladoled, lokacija br.27.21
Minimalna cijena godišnjeg zakupa (za kupalište sa lokacijom za privremeni objekat ) : 1.290,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 1.000,00 €
4.8. U Buljarici, dio plaže Buljarica, u dužini od 38.00 m¹/ površine 1444 m², dio kat.parcele 1833 KO Buljarica I, u zahvatu od linije granice kat.parcela 1314 i 1317 KO Buljarica istočno obodom plaže u dužini od 38.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 27L u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera za zonu morskog dobra u opštini Budva za period 2013-2015. god.

Tip plaže: javno uređeno
U okviru kupališta nije planirano postavljanje privremenih objekata.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 577,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €

4.9. U Buljarici, dio plaže Buljarica, u dužini od cca 60m – 852m²,, dio kat.parcele 1834 KO Buljarica I, u zahvatu od linije granice kat.parcela 1245/4 i 1244/2 KO Buljarica sjeverno obodom plaže u dužini od cca 60m – površine 852 m², sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 27M u Izmjeni i dopuni Plana objekata privremenog karaktera za zonu morskog dobra u opštini Budva za period 2013-2015. god.

Tip plaže: javno uređeno
U okviru kupališta nije planirano postavljanje privremenih objekata.
Napomena: Nisu dozvoljene bilo kakve aktivnosti i radovi na uređenju kupališta (naročito betonski) koji bi prouzrokovali trajne promjene u prostoru.
Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 680,00 €
Bankarska garancija ponude ne manja od : 500,00 €

 

foto: Adnan Dautović

PODIJELI

Tagged under