Print this page

“Usvojimo plažu – Adopt a beach” u okviru UNEP MARINE LITTER projekta

Tokom oktobra mjeseca realizovane su prve aktivnosti pilot projekta “Usvojimo plažu – Adopt a beach” u okviru projektaUNEP MARINE LITTER za koji je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore potpisalo ugovor saProgramom za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija(United Nations Environment Programme). Aktivnosti pilot projekat "Usvojimo plažu - Adopt a beach" realizovane se u svemu u skladu sa MEDPOL Protokolom (MEDPOL Marine Litter Beach Form) a za njihovo sprovođenje angažovan je Institut za bilogiju mora iz Kotora, koji je ove aktivnostisproveo na dva unaprijed definisana transekta na plaži Jaz u Budvi kao i na Blatnoj plaži u Herceg Novom. Sakupljeniotpad je kategorisan na terenu u glavne kategorije: plastika, guma, tekstil, staklo, keramika, obrađeno drvo, metal, papir, sanitarni otpad, medicinski otpad, fekalije životinja, parafin/vosak kao i prirodno drvo i neidentifikovani otpad.


Detaljna analiza i pod-kategorizacija sakupljenog otpadasprovedena je u labaratoriji Instituta za biologiju mora a rezultati istraživanja ukazuju na veliku količinu čvrstogotpada koji na plaže nanosi more. Na transektu na plaži Jaz je sakupljeno ukupno 3494 komada otpada ukupne težine 5.005 kg, dok je na transektu na Blatnoj plaži sakupljeno ukupno1186 komada otpada ukupne težine 13.858 kg. Najvećiprocentualni udio u otpadu na oba transekta zauzimajuplastika i papir. Papir na transektu na plaži Jaz zauzima čak93% ukupnog otpada, dok na Blatnoj plaži zauzima udio od 66%. Potom slijedi plastika, na plaži Jaz 3.7%, na Blatnojplaži 24.3% dok opušci i filteri od cigareta predstavljajudominantnu podkatergoriju otpada na oba transekta.


Aktivnosti pilot projekta “Usvojimo plažu – Adopt a beach”, koje će biti realizovane još dva puta tokom trajanja projektaće omogućiti sakupljanje podataka o vrstama i količinamaotpada iz mora. a isti će se koristiti za izradu Plana upravljanjaotpadom na plažama i otpadom koji nanose more i rijeke.
Ovakvi projekti realizuju se i u drugim zemljama Mediterana, a sve u cilju sakupljanja podataka o otpadu iz mora i efikasnijem upravljanju istim.

PODIJELI

Tagged under