Od hotelskih kupališta 373 hiljada, najviše novca od budvanskih hotelijera

Javno preduzeće „Morsko dobro“ raspisalo je tender za zakup 37 hotelskih kupališta u šest primorskih opština, od čijeg izdavanja tokom predstojeće ljetnje sezone očekuje prihod od najmanje 373 hiljada eura. Najviše novca ovo državno preduzeće koje gazduje obalom očekuje od hotelijera u Budvi - od izdavanja u zakup 17 hotelskih kupališta od Jaza do Petrovca prihod će biti 240 hiljada eura.

„Najskuplje“ hotelsko kupalište na crnogorskoj obali je 90 metara Bečićke plaže ispod hotela „Mediteran“ čija je minimalna cijena zakupa 50.998 eura
„Raspisan je javni poziv za podnošenje ponuda za zakup hotelskih kupališta duž crnogorske rivijere u skladu sa Atlasom crnogorskih plaža i kupališta i Programom objekata obalne infrastrukture koje je donijelo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
Pravo učešća na javnom pozivu za zakup hotelskih kupališta imaju vlasnici ili zakupci hotela visoke kategorije, hoteli sa 4 i 5 zvjezdica i hotelski risorti“, saopštili su iz Javnog preduzeća.

Javno otvaranja biće organizovano 5. marta.
„Morsko dobro“ će do kraja februara raspisati  i  Javni pozivi za davanje u zakup javnih kupališta, privremenih lokacija i objekata obalne infrastrukture u svih šest primorsakih opština .
Pogledajte detaljno tender za zakup hotelskih kupališta u Budvi:

4. Opština Budva

4.1. U Budvi, dio plaže Jaz ispred hotela „Poseidon“ u dužini od 93 m1/površine 2900 m2, dio kat.parcele 553 KO prijevor I, u zahvatu od linije  granice kat.parcela 102/2 i 103 KO Prijevor I u zaleđu, istočno obodom plaže u dužini od 93 m1, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 1J u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip kupališta: hotelsko
U okviru kupališta može se odobriti konzervator za sladoled, 1 kom
Minimalna cijena korišćenja/zakupa ( za kupalište i privremeni objekat ): 5.830,00€

4.2. U Budvi, dio plaže Brijeg od Budve (“Ričardova glava”) ispred hotela “Avala“ u dužini od 53 m1/površine 800 m2, od hotelskog bazena, odnosno zapadnog kraja plaže, istočno osnovom šetališne staze u zaleđu u dužini od 53 m1,  dio kat. parcele 3047 KO Budva, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 4A u u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.
Tip kupališta:hotelsko
U okviru kupališta može se odobriti: plažni bar sa terasom, bar površine 27,00 m2 + terasa 80,00 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa( za kupalište i privremeni objekat ): 12.447,00 €
4.3. U Budvi, dio Slovenske plaže, ispod Hotela “Aleksandar” u dužini od 40 m¹/površine 1300 m2, dio kat.parcele 3059/2 KO Budva, od Feroninog potoka zapadno osnovom šetališta u dužini od 40 m1, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 9B1 u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.
Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta:hotelsko
U okviru kupališta može se odobriti: plažni bar bez terase, površine 12,00 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat ):  8.567,00  €

4.4. U Bečićima, zapadni kraj plaža ispod hotela “Ibero Star”, u dužini od 104 m1+60 m1/površine 4620 m2, od zapadnog kraja Bečićke plaže istočno u dužini od 104 m1, dio kat.parcele 1448 KO Budva, kao i dio stjenovite obale uz zapadni kraj plaže u dužini od 60 m1, koji se daje na održavanje, dio kat.parcele 1449 KO Budva, sa dijelom obale u zaleđu u zahvatu lokacije za postavljanje planiranih privremenih objekata, dio kat.parcele 1005/2 KO Bečići, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 12A  u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta:hotelsko
Uz kupalište planiran je : konzervator za sladoled, 1 kom, lokaca označena 8.1 u Programu
                                                montažno demontažni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija označena 8.2 u Programu
Minimalna cijena korišćenja /zakupa (za kupalište i privremene objekte):  31.737,00 €

4.5. U Bečićima, zapadni dio Bečićke plaže, ispod hotela “Montenegro“,  u dužini od 48 m¹/površine 2000 m2, dio kat. parcele 1448 KO Bečići, u frontu ispred kat.parcele 1009/2 KO Bečići u zaleđu, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 12B  u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta:hotelsko
U okviru kupališta nije planirano postavljanje privremenih objekata
Minimalna cijena korišćenja /zakupa: 4.000,00  €

4.6. U Bečićima, dio Bečićke plaže, ispod hotela "Tara" u dužini od 55 m¹+ 20 m1/4017+1121 m2, dio kat. parcele 1448 KO Bečići, obuhvatajući gradsko kupalište bez plažnog mobilijara u dužini od 20 m1 na zapadnom kraju zahvata i hotelsko kupalište u dužini od 55 m1 koje se organizuje na istočnom dijelu zahvata, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 12C u   Atlasu crnogorskih plaza i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: hotelsko i javno kupalište bez plažnog mobilijara
U okviru hotelskog kupališta može se odobriti: plažni bar sa terasom, bar površine 18 m2 + terasa 50 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 16.781,00 €

4.7. U Bečićima, dio Bečićke plaže ispred hotela “Mediteran”, u dužini od cca 40+50 m1/površine 1.800+2.900 m2, uključujući i lokaciju za sportsko rekreativne aktivnosti na vodi, u zahvatu od istočne strane korita potoka Vještica, zapadno donjom ivicom šetališne staze u dužini od 90 m1, dio kat. parcele 1448 KO Bečići, obuhvatajući hotelsko kupalište u dužini od 50 m1, na istočnoj polovini zahvata uz potok,  javno-porodično kupalište u dužini od 40 m1 na zapadnoj polovini zahvata i lokaciju sportsko rekreativne aktivnosti na vodi u potoku, sve sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 12D u   Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta:hotelsko i javno-porodično
U      okviru  hotelskog kupališta može se odobriti: plažni bar sa terasom, bar površine 27 m2 + terasa 391 m2
U      okviru javnog porodičnog kupališta može se odobriti: vitrina za sokove/limenke, 1 kom
Uz kupališta može se odobriti: plutajući privremeni objekat–ponton,  lokacija označena 8.5 u Programu
                                                           kiosk za prodaju karata-lokacija označena 8.6 u Programu
Minimalna cijena korišćenja/ zakupa (za kupalište, privremeni objekat i ponton ): 50.998,00 €

4.8. U Bečićima, dio Bečićke plaže ispred hotela "Splendid", u dužini od 90 m¹/površine 4846 m2, uključujući i  lokaciju  za sportsko rekreativne aktivnosti na vodi, sve dio kat. parcele 1448 KO Bečići, u zahvatu od potoka na istočnom kraju kat parcele 1016/2 KO Bečići zapadno osnovom šetališta u dužini od 90 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 13B u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta:hotelsko
U okviru kupališta može se odobriti: plažni bar sa terasom, bar površine  27m2 + terasa 130 m2
                                                                       magacin od 16 m2
                                                                       konzervator za sladoled 1 kom
Uz kupališta može se odobriti: plutajući privremeni objekat –ponton,  lokacija označena 8.8 u Programu
                                                           kiosk za prodaju karata-lokacija označena 8.7 u Programu
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište, privremene objekte i ponton): 35.179,00 €

4.9. U Bečićima, dio Bečićke plaže, ispod „Naftagasa“ u dužini 40 m¹/površine 2590 m2, dio kat. parcele 1448 Bečići sa zapadne strane Bečićkog potoka, od ulaza na plazu ispod pristupne staze od “Naftagasa”, na kat.parceli sa 1057 KO Bečići u zaleđu, istočno osnovom šetališta u dužini od 40 m2, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 14F1 u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta:hotelsko
U okviru kupališta može se odobriti: plažni bar  sa terasom, bar površine 10 m2 + terasa  20 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat ): 13.587,00 €

4.10. U Bećićima, dio Bečićke plaže, sa istočne strane Bečićkog potoka, u dužini od 50+55 m1 /površine 3000+2700 m2, dio kat. parcele 1448 Bečići,  u zahvatu od istočne strane Bečićkog potoka, istočno donjom ivicom šetališne staze u dužini od 105 m¹, do pješačke staze za hotel "Queen of Montenegro" u zaleđu, obuhvatajući javno-porodično kupalište na zapadnoj polovini zahvata uz potok, u dužini od 50m1 i hotelsko kupalište na istočnoj polovini zahvata, u dužini od 55m1, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 14G u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta:hotelsko i javno-porodično
U okviru hotelskog kupališta može se odobriti: plažni bar  sa terasom, bar površine 10 m2 + terasa 120 m2
                                                                                         konzervator za sladoled, 1 kom
Minimalna cijena korišćenja/ zakupa (za kupalište i privremene objekta): 23.947,00 €

4.11. U Rafailovićima, plaža ispred hotela “Aleksandar”, u dužini od 15 m1/površine 355 m2, od stepenica za ulaz na plažu ispod hotela “Aleksandar” zapadno u dužini od 15 m1 , dio kat.parcele 1448 KO Bečići, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 15E1 u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: hotelska
U okviru kupališta nije planirano postavljanje privremenih objekata
Minimalna cijena korišćenja/zakupa: 1.000,00  €

4.12. Budvi, dio plaže u Pržnom, ispred hotela "Maestral" u dužini od 100 m1/površine  2780 m2, odnosno dio kat. parcele 1876 KO Sveti Stefan u zahvatu od zapadnog kraja plaže istočno obodom plaže u dužini od 100 m1, sa pripadajućim akva prostorom,  uključujući i lokaciju postavljanje platforme za pristajanje i privez plovnih objekata, lokacija označena kao 19A u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.


Tip kupališta:hotelsko
U okviru kupališta može se odobriti:plažni bar , bar površine 15 m2 bez terase
                                                                     konzervator za sladoled 1 kom
                                                                     platforma za pristajanje i privez plovnih objekata, lokacija 12.1 u Programu
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište, privremene objekte i platformu za pristajanje ): 14.075,00 €

4.13. U Petrovcu, zapadni dio Petrovačke plaže u dužini od 20 m¹/površine 250 m2, dio kat. parcele 803 KO Petrovac, od ulaza na plažu na istočnom kraju kat.parcele 801 KO Petrovac u zaleđu, zapadno osnovom zida u dužini od 20 m1 , sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 25B1 u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: hotelska
U okviru kupališta nije planirano postavljanje privremenih objekata
Minimalna cijena korišćenja/zakupa: 1.000,00  €

4.14. U Petrovcu, središnji dio Petrovačke plaže, u dužini od 50 m¹/ površine 980 m2, dio kat. parcele 803 KO Petrovac, uz ulaz na plažu ispred kat.parcele 830/1 KO Petrovac, istočno do objekta “Kanolike”, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 25F u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: hotelsko
U okviru kupališta može se odobriti: plažni bar, površine 10 m2  bez terase
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat):  6.738,00  €

4.15. U Petrovcu, središnji dio Petrovačke plaže, u dužini od 50 m¹/ površine 990 m2, dio kat. parcele 803 KO Petrovac, ispod “Kanolike”, od ulaza na plažu sa istočne strane “Kanolike” zapadno obodom plaže u dužini od 50 m1,   sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 25G  u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: hotelsko
U okviru kupališta može se odobriti: plažni bar, površine 10 m2  bez terase
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat):  6.755,00  €

4.16. U Petrovcu, istočni dio Petrovačke plaže, u dužini od 50 m¹/ površine 1190 m2, dio kat. parcele 803 KO Petrovac, od ulaza na palžu sa istočne strane “Kanolike” istočno obodom plaže u dužini od 50 m1, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 25J u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: hotelsko
U okviru kupališta može se odobriti: plažni bar, površine 10 m2  bez terase
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat) : 6.755,00  €

4.17. U Petrovcu, istočni kraj Petrovačke plaže, u dužini od 50 m1+ 30 m¹/ površine 950 m2 + 600 m2, dio kat. parcele 803 KO Petrovac, od istočnog kraja Petrovačke plaže 80 m1 zapadno obodom plaže, od čega prvih 30 m1 je javno  kupalište bez plažnog mobilijara a narednih 50 m1 je hotelsko kupalište, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 25K u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: hotelsko i javno  bez plažnog mobilijara
U okviru hotelskog kupališta može se odobriti: plažni bar, površine 10 m2  bez terase.
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat):  6.687,00    €

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja