Print this page

Konkurs za dodjelu sredstava za projekte Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore u 2020. godini

Na osnovu člana 128 Zakona o zaštiti kulturnih dobara (“Službeni list CG“, br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19), a u vezi sa članom 70 Zakona o kulturi ( „Službeni list CG“, br. 49/08, 40/11 i 38/12), Ministarstvo kulture objavljuje

KONKURS
za dodjelu sredstava za projekte Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore u 2020. godini
 
 
Pozivaju se zainteresovani subjekti da prijave projekte na Konkurs za dodjelu sredstava za projekte Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore u 2020. godini (u daljem tekstu: Konkurs), kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o kulturi i Programom razvoja kulture Crne Gore 2016 – 2020. godine, iz oblasti zaštite i očuvanja kulturnih dobara.
 
Prijave mogu podnijeti: 
a) državni organi i organi lokalne samouprave, kao i druga pravna lica;
b) vlasnici, odnosno držaoci kulturnog dobra, u skladu sa zakonom.
 
Prioritetni izazovi u kulturnoj baštini proističu iz obaveze ostvarivanja javnog interesa u ovoj oblasti kroz zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i ravnomjerni razvoj kulture na teritoriji cijele Crne Gore. Realizacija projekata će doprinijeti unaprjeđenju stanja kulturnih dobara, širenju znanja o vrijednostima i značaju kulturne baštine, razumijevanju različitih kultura, uspostavljanju blagovremene saradnje između nadležnih institucija i vlasnika - držalaca, kao i obezbjeđivanju uslova da ista, shodno svojoj namjeni, služe kulturnoj, naučnoj i edukativnoj potrebi pojedinaca i društva. 
 
Konkursom će se finansirati projekti u sljedećim oblastima:
1. arheološka i konzervatorska istraživanja,
2. izrada konzervatorskog projekta, 
3. sprovođenje konzervatorskih mjera,
4. integralna zaštita kulturnih dobara; 
5. edukacija i doedukacija kadrova,
6. prezentacija i popularizacija kulturne baštine,
7. tehničko-tehnološko osavremenjavanje. 
 
Konkursom se mogu finansirati projekti čije aktivnosti će biti realizovane najkasnije do kraja novembra 2020. godine.
 
Raspodjela sredstava iz ovog Konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:
 
1) doprinos prijavljenog projekta ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u oblasti zaštite i očuvanja kulturnih dobara;
2) kvalitet prijavljenog projekta;
3) reference podnosioca prijave, odnosno realizatora projekta;
4) stepen izvršavanja obaveza iz prethodnog perioda u realizaciji projekata iz oblasti zaštite i očuvanja kulturnih dobara.
 
Procjenu projekata prema navedenim kriterijumima, vrši Komisija za dodjelu sredstava za projekte iz Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija), koju obrazuje Ministarstvo kulture u skladu sa članom 128 Zakona o zaštiti kulturnih dobara. 
 
Komisija utvrđuje rang listu projekata, na osnovu koje Ministarstvo kulture donosi Odluku o raspodjeli sredstava.
 
Prijava projekta dostavlja se isključivo na obrascu koji možete preuzeti na linku ispod teksta konkursa.
 
Uz prijavu na Konkurs, podnosioci su dužni da dostave sljedeće priloge:
 
1) fotokopiju rješenja o upisu u Centralni registar privrednih subjekata; 
2) fotokopiju statuta;
3) fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha), sa brojem iskaza Poreske uprave Crne Gore, odnosno potvrdu da nema poreskih dugovanja ukoliko se radi o vlasniku ili držaocu kulturnog dobra;
4) izjavu o postojanju višestrukog finansiranja;
5) izjavu o partnerstvu sa licem koje posjeduje odgovarajuću licencu za projekte iz oblasti arheoloških i konzervatorskih istraživanja, odnosno izrade konzervatorskog projekta i sprovođenje konzervatorskih mjera, ukoliko se projekat iz navedenih oblasti realizuje u saradnji sa drugim licem; 
6) budžet projekta, sa dinamičkim planom realizacije;
7) izjavu o istinitosti podataka u prijavi;
8) saglasnost vlasnika ili držaoca kulturnog dobra ukoliko se prijava odnosi na projekte iz oblasti arheoloških i konzervatorskih istraživanja, odnosno izrade konzervatorskog projekta i sprovođenje konzervatorskih mjera;
9) odgovarajuću licencu ukoliko se prijava odnosi na projekte iz oblasti arheoloških i konzervatorskih istraživanja, odnosno izrade konzervatorskog projekta i sprovođenje konzervatorskih mjera, u skladu sa zakonom;
10) dokaz o prethodno realizovanim fazama projekta, ukoliko je realizacija projekta ranije započeta; 
11) dokaz o vlasništvu, za vlasnika, odnosno držaoca. 
 
Prilozi pod rednim brojem 1, 2, 3, 5, 9 i 11 nijesu potrebni za državne organe i organe lokalne samouprave. 
 
Prilozi pod rednim brojem 1, 2, 8 i 9 nijesu potrebni za vlasnike, odnosno držaoce. 
 
Rok za podnošenje prijava traje od dana objavljivanja zaključno sa 15.9.2019. godine.
 
Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva primjerka u štampanoj verziji i jedan primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.
 
Prijava i priložena dokumentacija se ne vraćaju.
 
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba poslati isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:
 
Ministarstvo kulture,
ul. Njegoševa, 81250 Cetinje
 
sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Konkurs za dodjelu sredstava za projekte Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore u 2020. godini, broj:________
 
U razmatranje će biti uzeti samo prijave koje su dostavljene na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koje zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.
 
Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., najkasnije do 5.9.2019. godine. 
 
Prijava za dodjelu sredstava za projekte iz Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2020. godinu

Obrazac o višetrukom finansiranju
 
Izjava o partnerstvu - Izjava o istinitosti podataka 
 

 

PODIJELI