Print this page

Osiguranje svih plovila je obavezno

 Osiguranje svih plovila je obavezno

 

 

   Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore (NBOCG) i ove godine, u jeku nautičke sezone, podsjeća sve korisnike i vlasnike plovnih objekata da je Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, utvrđena obaveza osiguranja vlasnika plovnih objekata za štete pričinjene trećim licima.

    U članu 37. ovog Zakona stoji da svaki vlasnik odnosno ovlašteni korisnik plovnog objekta, koji je upisan u registar plovnih objekata: „Dužan je da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju upotrebom plovnog objekta pričini licima nanošenjem tjelesnih povreda, oštećenjem zdravlja i smrti".

   Vlasnik plovnog objekta koji ne podliježe obaveznom godišnjem pregledu dužan je da zaključi ugovor o osiguranju iz stava 1. ovog člana prije dobijanja dozvole za plovidbu koja važi duže od jedne godine i da osiguranje obnavlja u periodu važenja te dozvole.

   Takođe istim članom Zakona jasno je definisano „Zabranjena je upotreba plovnog objekta u pomorskom saobraćaju bez zaključenog ugovora o osiguranju”.

   Prema podacima kojima raspolaže NBOCG u toku 2012. godine izdato je blizu 1.800 polisa osiguranja od odgovornosti plovila, za sve kategorije plovila što je na osnovu raspoloživih podaka daleko ispod ukupnog broja plovila upisanih u registre nadležnih organa.

   Boris Šaban, izvršni direktor NBOCG, ovim povodom kaže: „Zajedno sa svim relevantnim institucijama u čijoj je nadležnosti široka oblast nautike, upozoravamo sve vlasnike plovila da ih izbjegavanje obaveze osiguranja plovila može dovesti u vrlo nezavidan položaj, jer u slučaju izazivanja štete sa plovilom koje nije imalo zaključeno obavezno osiguranje, odgovornost i obaveza naknade šteta pada na teret samog vlasnika plovila. Stoga je svaki vlasnik odnosno ovlašteni korisnik plovnog objekta, koji je upisan u registar plovnih objekata, dužan da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju pričini upotrebom plovnog objekta. Iz tog razloga apelujumo na sve građane koji koriste ili planiraju da koriste plovilo tokom sezone da zaključe ili obnove osiguranje kod nekog od društava za osiguranje u Crnoj Gori.“

   “Ova odredba se odnosi i na vlasnike tj. ovlaštene držaoce inostranih plovila koji plove domaćim vodama. Upotreba plovnog objekta u pomorskom saobraćaju nije dozvoljena bez zaključenja ugovora o osiguranju.“ - zaključuje Šaban.

PODIJELI

Tagged under