Kamenovo ponuđeno za 24 hiljade

Javno preduzeće "Morsko dobro" objavilo je četvrti po redu tender, na kome se našlo 19 budvanskih kupališta od Kamenova do reževića. Svakako najskuplji je lijevi dio plaže Kamenovo, početna minimalna godišnja cijena zakupa je 24 hiljade eura.

Javno otvaranje ponuda je 19. marta.


1. U Kamenovu, zapadni dio plaže Kamenovo, u dužini od 135 m¹+15 m1/ površine 4350 m2+ 130 m2, dio kat. parcele 296 KO Sveti Stefan, od potoka zapadno obodom plaže u dužini od 135,00 m¹ kao i krajnji zapadni dio plaže u dužini od 15 m1 koji se daje na održavanje, uključujući i lokaciju postavljanje platforme za pristajanje i privez plovnih objekata, sa pripadajućim akva prostorom, kupalište označeno kao 17A u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip kupališta: javno-party
U okviru kupališta može se odobriti: plažni bar sa terasom, bar površine 40 m2  + terasa 200 m2
                                                                      konzervator za sladoled, 2 kom
Uz kupalište planiran je  plutajući privremeni objekat-platforma pristajanje i privez, lokacija 11.1 u Programu
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremene objekte ): 24.721,00 €

2. U Kamenovu, istočni dio plaže Kamenovo, u dužini od 135 m¹+15 m1/ površine 4000 m2+240 m2 , dio kat.parcele 301 KO Sveti Stefan, u zahvatu od potoka obodom plaže istočno u dužini od 1350.00 m¹, kao i krajnji istočni dio obale u dužini od 15 m1 koji se daje na održavanje površine 240m2 , sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 17B u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip kupališta: javna-porodična
U okviru kupališta može se odobriti: konzervator za sladoled, 2 kom
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat ): 8.600,00  €

3.U Budvi, morsko dobro u zahvatu plaže Golubinj  istočno od naselja Pržno, u zahvatu kat.parcele 1875 KO Sveti Stefan, u dužini od 15 m1, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena brojem 18A u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip kupališta: javno-izletničko
U okviru kupališta može se odobriti: konzervator za sladoled, 1 kom
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat ): 500,00 €

4. U Pržnu, kupalište u središnom dijelu naselja, ispod terasa u dužini od 40 m¹/ površine 530 m2, dio kat.parcele 1876 KO Sveti Stefan, od ograde hotelskog kupališta istočno osnovom plažnog zida u dužini od 40.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 19B u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip kupališta : javno-bez plažnog mobilijara
U okviru kupališta nisu  planirani  privremeni  objekti Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 500,00 €

5. U Pržnu, istočni kraj plaže u Pržnom, u dužini od 62 m¹/ površine 800 m2, dio kat.parcele 1876 KO Sveti Stefan, od istočnog kraja pješčane plaže zapadno obodom plaže do terasa u dužini od cca 62.00 m1, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 19C u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta nije planirano postavljanje privremenih objekata
Minimalna cijena korišćenja/zakupa: 1.600,00 €

6. U Svetom Stefanu, dio istočne plaže Sveti Stefan, u dužini od 105 m¹/ površine 3084 m2, dio kat. parcele 1883 KO Sveti Stefan, u zahvatu od ulaza-stepeništa kod objekta „Pod murvom“ zapadno osnovom plažnog zida, u dužini od cca 105.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom,  lokacija označena kao 21C u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti:plažni bar, bar površine 15 m2 bez terase
                                                                     konzervator za sladoled, 1 kom
Minimalna cijena korišćenja/zakupa(za kupalište i privremene objekte): 13.435,00  €

7. U Svetom Stefanu, dio istočne plaže Sveti Stefan, u dužini od 60 m¹/ površine 1200 m2, dio kat.parcele 1883 KO Sveti Stefan, u zahvatu od granične linije kat. parcela br. 1316/2 i 1320 KO Sveti Stefan, istočno u dužini od cca 60,00 m1, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 21E u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti:plažni bar, bar površine 18 m2 bez terase
                                                                     konzervator za sladoled, 1 kom
Minimalna cijena korišćenja/zakupa(za kupalište i privremene objekte): 9.907,00 €

8. U Svetom Stefanu, dio istočne plaže Sveti Stefan, u dužini od 100 m¹/ površine 1774 m2, dio kat.parcele 1883 KO Sveti Stefan, od istočne granice zahvata 21E istočno u dužini od 100 m1, sa pripadajućim akva prostorom,  lokacija označena kao 21F u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti: konzervator za sladoled, 1 kom
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat ): 4.608,00 €

9. U Svetom Stefanu, plaža istočno od kampa Crvena glavica, u dužini od 60 m¹/površine 480 m2, dio kat.parcele 1890 KO Sveti Stefan, u uvali sa zapadne strane lokaliteta Među ponte, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 22A1 u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip kupališta: kupalište posebne namjene (nudističko)
U okviru kupališta može se odobriti: rashladna vitrina, 1 kom
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat ): 1.213,00 €

10. U Svetom Stefanu, plaža Galija, istočno od kampa Crvene glavica na lokaciji istočno od Među Ponte, u dužini od 120.00 m¹/površine 1420 m2, dio kat.parcele 1891 KO Sveti Stefan, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena brojem 22B u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip plaže: javna-porodična
Uz kupalište planiran je: nepokretni privremeni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija 14.3 u Programu
                                               nepokretni privremeni ugostiteljski objekat sa terasom, lokacija 14.4 u Programu
                                               plutajući privremeni objekat-sezonsko pristanište, lokacija 14.2 u Programu
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremene objekte): 25.581,00 €

11. U Reževićima, na lokaciji Blizikuće, plaža u uvali Trinčića zalaz, u dužini od 70.00 m¹/površine  410 m2, koja pripada dijelu kat. parcele 2 KO Reževići, ukupne dužine od cca 70.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena brojem 22C u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti: plažni bar sa terasom, bar površine 10 m2 + terasa 20 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat ): 3.102,00   €

12. U Reževićima, plaža Drobni pijesak, u dužini od 150 m¹/površine 4135 m2, dio kat.parcele 474/1 KO Reževići, u zahvatu od potoka, na kat.parceli 2963/2 KO Reževići zapadno obodom plaže i granicom privatnih imanja u zaleđu u dužini od 150.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena brojem 23A u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti:plažni bar sa terasom, bar površine 30 m2 + terasa 100 m2
                                                                      konzervator za sladoled, 1 kom
Minimalna cijena korišćenja/zakupa(za kupalište i privremene objekte): 12.037,50 €

13. U Reževićima, plaža uz istočni kraj plaže Drobni pijesak, u dužini od ukupno 25 m1, dio kat.parcele 520/1 KO Reževići I, od potoka na kat.parceli 2963/2 KO Reževići I, istočno obodom plaže u dužini od 25 m1, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 23A1 u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-izletničko
Uz kupalište planiran je  plutajući privremeni objekat- platforma za pristajanje i privez, lokacija 15.1 u Programu
  Minimalna cijena godišnjeg zakupa : 500,00 €

14. U Reževićima, plaža  južno od Drobnog pijeska, u dužini od 120 m¹/površine 900 m2, dio kat.parcele 929 i 704 KO Reževići, uključujući i lokaciju za postavljanje pontona, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena  kao 23B u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti:plažni bar sa terasom, bar površine 20 m2 + terasa 45 m2
                                                                     konzervator za sladoled, 1 kom
Uz kupalište planiran je  plutajući privremeni objekat-ponton, lokacija 15.2 u Programu
Minimalna cijena korišćenja/zakupa(za kupalište i privremene objekte): 7.335,00 €

15. U Reževićima, plaža Presjeke na lokaciji Rijeka Reževići, u dužini od 60 m¹/površine 612 m2, na dijelu kat.parcele 1796 KO Reževići I, ispod 1616 KO Reževići, u zahvatu od potoka istočno granicom privatnih imanja u dužini od 60 m1, sa pripadajućim akva prostorom,  lokacija označena kao 24A u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip kupališta: javno-romantično
U okviru kupališta nije planirano postavljanje privremenih objekata
Minimalna cijena korišćenja/zakupa: 1.000,00 €

16. U Reževićima, plaža na lokaciji Smokvica, dva dijela u dužini od ukupno 45 + 30 m¹/površine 330 +300 m2, na dijelu kat.parcele 2705 KO Reževići I, sa istočne i zapadne strane rta na kat.parceli 2705 KO Reževići I,  sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena  kao 24D u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti: plažni bar sa terasom, bar površine 15 m2 + terasa 20 m2
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 2.268 ,00 €

17. U Reževićima u Perazića dolu, pješčana plaža sa  zapadne strane  Parazića dola u dužini od 130 m1 + 15 m1/površine 2500 m2, od rta zapadno obodom plaže u dužini od 145 m1, dio kat.parcele 2850 KO Reževići I, sa pripadajućim akva prostoromu, lokacija označena kao 24C u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti:plažni bar sa terasom, bar površine 30 m2 + terasa 125 m2
                                                                     konzervator za sladoled, 1 kom
Minimalna cijena korišćenja/zakupa(za kupalište i privremene objekte): 10.139,00 €

18. U Reževićima u Perazića dolu, pješčana plaža u  središtu naselja, između stjenovitih obala u dužini od 72 m1/površine 3000 m2, dio kat.parcele 2855 KO Reževići I, sa pripadajućim akva prostoromu, lokacija označena kao 24B u u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip kupališta: javno-porodično
U okviru kupališta može se odobriti:plažni bar sa terasom, bar površine 18 m2 + terasa 150 m2
                                                                     konzervator za sladoled, 1 kom
  Minimalna cijena korišćenja/zakupa(za kupalište i privremene objekte): 10.637,00 €

19. U Reževićima, plaža istočno od Perazića dola,  na lokaciji Crvena stijena, u dužini od ukupno cca 63 m1/površine 1000 m2, dio kat.parcele 2957 KO Reževići I, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 24E u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip kupališta: javno-izletničko
U okviru kupališta može se odobriti:plažni bar, bar površine 10 m2 bez terase
 Minimalna cijena godišnjeg zakupa :  1.690,00    €

 

foto: Jugoslav Belada

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti