Print this page

Opština stipendira najbolje

Opština Budva je raspisala konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2019/20. godinu

Pravo na stipendiju mogu da ostvare redovni studenti akademskih i primijenjenih osnovnih studija koji:

- imaju crnogorsko državljanstvo;
- imaju status stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori;
- imaju prebivalište u opštini Budva;
- su prvi put upisali semestar studijske 2019/20. godine;
- su prethodnu godinu studija završili sa najnižom prosječnom
ocjenom 8,00;
- nisu obnovili nijednu godinu tokom studija;
- nisu u radnom odnosu;
- nisu stariji od 25 godina.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaze o ispunjavanju propisanih uslova:

- fotokopiju lične karte;
- potvrdu o prebivalištu;
- potvrdu o upisu studijske 2019/20. godine;
- potvrdu o položenim ispitima iz prethodne godine;
- potvrdu o prosjeku ocjena sa prethodne godine studija;
- dokaz (izjavu) da nije u radnom odnosu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova utvrđenih konkursom predaju se u pisarnici Opštine Budva, adresa Trg sunca broj 3.

 

foto: Adnan Dautović

PODIJELI