Želite da gradite? Evo šta je potrebno:

Imajući u vidu da danas zvanično prestaje zabrana gradnje i za prvu i ekskluzivnu zonu, tim građevinska sezona počinje na cijeloj teritoriji Budve. Ministarstvo održivog razvoja i turizma, objavilo je šta je od dokumenta potrbno za dobijanje građevinske dozvole, papire, bez koga se ne smije niko upuštati i bilo kakve građevinske radove, jer  "divlja gradnja" je krivično djelo, koje sa sobom nosi i zatvorsku kaznu.

Dokumentacija na osnovu koje se izdaje građevinska dozvola

Član 93

Građevinska dozvola izdaje se rješenjem na osnovu sljedeće dokumentacije:

1. idejnog projekta, odnosno glavnog projekta sa izvještajem o izvršenoj reviziji, izrađenih u 10 primjeraka, od kojih su sedam u zaštićenoj digitalnoj formi;

2. dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu ili dokaza o pravu građenja, odnosno drugom pravu na objektu, ako se radi o rekonstrukciji objekta, i kopije plana;

3. saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenim posebnim propisima;

4. dokaza o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje i dokaza u pogledu plaćanja naknade za izgradnju regionalnog sistema vodosnabdijevanja na teritoriji opština Crnogorskog primorja;

5. dokaza o osiguranju od odgovornosti investitora i privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo odnosno revidovalo idejni, odnosno glavni projekat, u skladu sa članom 71 ovog zakona.

Dokaze iz stava 1 tač. 2, 3 i 4 ovog člana pribavlja organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole po službenoj dužnosti.

Investitor je dužan da plati stvarne troškove pribavljanja dokaza iz stava 2 ovog člana.

Ukoliko nadležni organi, odnosno institucije ne dostave dokaze iz stava 1 tačka 3 ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za njihovo dostavljanje, smatraće se da su saglasni sa revidovanim idejnim, odnosno glavnim projektom.

U postupku izdavanja građevinske dozvole svaki posebni dio idejnog, odnosno glavnog projekta ovjerava se štambiljem na kojem je upisan broj, datum i potpis ovlašćenog lica, kao i pečatom na svakom listu projekta.

Napomena

Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole investitor podnosi:

− REVIDOVANI PROJEKAT U 10 PRIMJERAKA

(7 ZAŠTIĆENA DIGITALNA FORMA I 3 U PAPIRU)

− DOKAZ O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI INVESTITORA I PRIVREDNOG DRUŠTVA, PRAVNOG LICA, ODNOSNO PREDUZETNIKA KOJE JE IZRADILO ODNOSNO REVIDOVALO IDEJNI, ODNOSNO GLAVNI PROJEKAT

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti