Kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ počela je juče Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i trajaće do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Kampanja simbolizuje odlučnost, borbu za bolju i pravedniji položaj žena i djevojčica koje su bile ili jesu žrtve nasilja.

Prevoz putnika u trećem kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad u željezničkom za 50,2%, drumskom za 75,7%, lokalnom drumskom za 28,0%, prevozu putnika na
aerodromima 84,1%, redovnom vazdušnom za 80,7% i vanrednom vazdušnom prevozu za 94,8%. Ovop je saopšteno iz Uprave za statistiku- MONSTAT.

Na lokalitetu u Pržnu, gdje su danas ekipe gradskog Vodovoda sanirale kvar, opet je došlo do oštećenja na cjevovodu.

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) odlučilo je na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Kenan Hrapović, da skrati za dva sata vrijeme rada ugostiteljskih i uslužnih subjekata i da za toliko produži period zabrane napuštanja objekata stanovanja, saopšteno je danas iz Vlade Crne Gore.

Voda je izvor života. Voda nije sve, ali bez vode sve je ništa. Svrha postojanja JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ je zadovoljenje potreba potrošača na Crnogorskom primorju – kontinuiranim snabdijevanjem kvalitetnom pitkom vodom. To podrazumjeva permanentno održavanje, razvoj i unapređenje sistema snabdijevanja vodom na kvalitetan i ekonomičan način.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore raspisalo je danas Javni poziv za izgradnju i uređenje druge faze šetališta u zaleđu budvanske plaže Jaz.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma raspislao je javni poziv naučnoj i stručnoj javnosti, naučno-istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, udruženjima, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu akta o proglašenju zaštićenog područja “Platamuni” i Nacrtu Studije zaštite, koja
traje do  17. decembra.

"Primorske novine" objavljuju odluku integralno.

ODLUKU
o proglašenju Parka prirode "Platamuni"

Opšte odredbe
Član 1
(1) Ovom Odlukom proglašava se zaštićenim prirodnim dobrom – zaštićenim područjem od nacionalnog značaja morski akvatorijum i obala na dijelu Donjeg Grblja u opštini Kotor pod nazivom Park prirode
"Platamuni".
(2) Park prirode "Platamuni" predstavlja Integrisano obalno i morsko zaštićeno područje koje se svrstava u IV kategoriju zaštićenih područja u koju spadaju područja u kojima su zaštićene divlje vrste biljaka i životinja i njihova staništa u kojima se upravlja radi njihove zaštite.

Granice
Član 2
(1) Ukupna površina Parka prirode "Platamuni" iznosi 1.091,73ha, od čega je u morskom dijelu 285,08ha u II zoni zaštite i 775,87ha u III zoni zaštite, dok je u kopnenom – obalnom dijelu u III zoni zaštite 3,08ha koji u cjelosti, u pogledu svojinsko pravnih odnosa, čine vlasništvo Države Crne Gore, odnosno Opštine Kotor, i to u obimu prava svojine 1/1- Država Crna Gora, na katastarskim parcelama KO Glavatičići: 2786/1, KO Zagora: 894, 893/9, 905, 908 i 909, KO Krimovice: 1146/5, 1146/4, 1146/3, 1152/2, 1168/5 i 1170/1; u obimu prava svojine 1/1 Opština Kotor: KO Zagora 910/3, 895/2, 910/4, 897/2, i 910/2.
(2) Opis granica, zaštitne zone i spisak katastarskih parcela zaštićenog područja po režimima zaštite, kao i grafički prikaz granica zaštićenog područja i zaštitnih zona, dati su u prilozima 1 i 2 i čine sastavni dio ove Odluke.
(3) Ukupna dužina granice Parka prirode "Platamuni" iznosi 28,589 km.

Opis osnovnih ciljnih vrijednosti
Član 3
(1) Područje Parka prirode “Platamuni” predstavlja dio priobalnog mora sa pripadajućom obalom između zaliva Trašte – Rta Žabica na sjeverozapadu i Rta Platamuni kod plaže Ploče na jugoistoku, u kome se štite zaštićene i ekološki značajne morske i obalne vrste i staništa.
(2) Od prirodnih vrijednosti Parka prirode “Platamuni”, kao ciljne za zaštitu u morskom dijelu se izdvajaju sljedeća staništa i vrste visoke reprezentativnosti:
1. staništa: (i) biocenoze naselja morske trave (Posidonia oceanica), naročito u uvali Žukovac, okolini hridi Kalafat (Seka Albaneze), ali i kod rta Platamuni i u uvali Nerin i (ii) morske pećine sa nadvodnim i
podvodnim ulazima
2. vrste koje su zaštićene crnogorskim i međunarodnim propisima, uključujući naročito sljedeće vrste: Cymodocea nodosa, Cystoseira amentacea, Cladocora caespitosa, Centrostephanus longispinus, Lithophaga lithophaga, Pinna nobilis, Scyllarus arctus i dr.
(3) U kopnenom dijelu se kao ciljne za zaštitu izdvajaju sljedeće vrste i staništa visoke reprezentativnosti:
1. vrste: drvenasta mlječika (Euphorbia dendroides)
2. staništa: (i) mediteranska stjenovita obala obrasle endemičnim vrstama roda Limonium, (ii) termomediteranski prepustinjski žbunjaci i (iii) jednogodišnja vegetacija pokretnih morskih obala
(4) Prostor Parka prirode "Platamuni" stavlja se pod zaštitu u cilju stvaranja uslova za opstanak i dugoročnu zaštitu velikog broja vrsta i staništa značajnih za zaštitu.

Zaštita i razvoj
Član 4
(1) Park prirode "Platamuni" proglašava se zaštićenim područjem radi:
1. Sprovođenja adekvatnih mjera očuvanja i zaštite vrsta i staništa značajnih za zaštitu i održivog - kontrolisanog korišćenja bioloških resursa;
2. Očuvanja i unaprjeđivanja biološke (genetičke, specijske, ekosistemske) raznovrsnosti posebno prepoznatih vrsta i staništa značajnih za zaštitu;
3. Očuvanja prirodnih svojstava morskog ekosistema;
4. Sprječavanja štetnih aktivnosti koje mogu ugroziti posebne ili značajne komponente biodiverziteta;
(2) Razvoj Parka prirode "Platamuni" zasnivaće se na:
1. usklađivanju ljudskih aktivnosti, ekonomskih i društvenih razvojnih planova, programa i projekata sa definisanim režimima/stepenima zaštite;
2. održivom odnosno racionalnom korišćenju prirodnih vrijednosti i resursa radi njihovog trajnog očuvanja.
(3) Zaštita i razvoj Parka prirode “Platamuni” omogućiće se naročito kroz sprovođenje postupaka izdavanja:
1. Akta o uslovima i smjernicama zaštite prirode i
2. Dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području prirode.
(4) Za sprovođenje postupaka navedenih u stavu (3) ovog člana primjenjivaće se smjernice i bliži uslovi koji su dati u okviru Studije zaštite parka prirode „Platamuni“.


Zone zaštite
Član 5
(1) U okviru Parka prirode "Platamuni" određuju se dvije zone zaštite:
1. II (druga) zona zaštite koja se izdvaja na sljedeće 4 lokacije – cjeline u morskom dijelu područja:
1. uvala Žukovac sa okolinom hridi Kalafat (Seka Albaneze)
3. uvala Velika Krekavica i
4. ispred rta Platamuni
2. III (treća) zona zaštite koja se izdvaja u dvije cjeline i to:
1. na kopnu gdje prati obalnu liniju obuhvatajući morske klifove, ali i stijene i padine velikog nagiba i
2. na moru gdje obuhvata akvatorijum između obalne linije i izobate 50m isključujući gore navedene 4 lokacije – cjeline (uvala Žukovac sa okolinom hridi Kalafat, uvala Velika Krekavica i rt Platamuni) koje su izdvojene u II zonu zaštite.
(2) U zaštićenom području primjenjivaće se režimi zaštite II i III stepena.
(3) Zaštitni pojas zaštićenog područja Park prirode „Platamuni“ formira se u kopnenom dijelu u obuhvatu koji je udaljen 500 m linearno u odnosu na administrativnu granicu zaštićenog područja uz prilagođavanje njegove konturne linije postojećim naseljima/izgrađenim površinama.
(4) Režim zaštite II stepena - aktivna zaštita, podrazumijeva moguće intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unapređenja stanja zaštićenog područja; kontrolisano korišćenje prirodnih resursa, bez posljedica na primarne vrijednosti prirodnih staništa, populacija i ekosistema.
(5) Dozvoljene aktivnosti pod režimom zaštite II stepena su:1. ribolov plutajućim parangalima i udičarskim alatima koji nemaju dodir sa morskim dnom i ne oštećuju vrste i staništa na morskom dnu,
a u skladu sa uslovima izdatim u ribolovnim dozvolama;
2. postavljanje i korišćenje podvodnih ronilačkih staza za interpretaciju prirode – maksimalno 2 staze u izdvojenim dijelovima II zone zaštite koji će se odrediti na osnovu odgovarajuće stručne osnove;
3. kontrolisana naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa;
4. kontrolisana posjeta u obrazovne, rekreativne i turističke svrhe, isključivo u dijelu II zone zaštite koji će se odrediti na osnovu odgovarajuće stručne osnove;
5. zaštitne, sanacione i druge neophodne mjere za potrebe zaštite područja;
6. sprovođenje posebnih interventnih mjera na zaštiti morskog ekosistema;
(6) Zabranjene aktivnosti pod režimom zaštite II stepena su:
1. ribolov, izuzev ribolova plutajućim parangalima;
2. korišćenja prirodnih resursa;
3. sidrenje plovila;
4. kretanje i zaustavljanje plovila na motorni pogon iznad 10 KS, izuzev službenih plovila upravljača i nadležnih službi za kontrolu i inspekciju aktivnosti na moru;
5. marikultura
6., postavljanje ili izgradnja objekata;
7. promjena namjene površina;
8. rastjerivanje, hvatanje, uznemiravanje i ubijanje životinjskih i biljnih vrsta;
9. naseljavanje alohtonih i invazivnih vrsta;
10. preduzimanje radova koji bi mogli da dovedu do oštećenja vrsta i staništa i arheoloških vrijednosti;
11. upotreba materija koji mogu da ugroze vitalnost i temeljne prirodne vrijednosti morskog ekosistema;
12. slučajno ili namjerno odlaganje ili odbacivanje komunalnog i bilo kog drugog otpada;
13. oštećenje podmorskih geoloških i geomorfoloških vrijednosti;
14. osiromašenje prirodnog fonda divljih vrsta;
15. zagađenje ili ugrožavanje mora.
(7) Režim zaštite III stepena - održivo korišćenje, podrazumijeva selektivno i ograničeno korišćenje prirodnih resursa, koje omogućavaju funkcionalno-ekološko povezivanje i integritet zaštićenog područja.
(8) Dozvoljene aktivnosti pod režimom zaštite III stepena su:
1. kontrolisani privredni i sportsko-rekreativni ribolov u skladu sa uslovima iz ribolovne dozvole koji se utvrđuju na osnovu naučnog mišljenja Instituta za biologiju mora;
2. kretanje i zaustavljanje plovila na motorni pogon;
3. uređenje i korišćenje pješačkih i rekreativnih staza na kopnu;
4. kontrolisano postavljanje i izgradnja jednog avanturističkog parka i jedne uzletne i jedne sletne tačke (zone) za paraglajding;
5. intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unapređenja zaštićenog područja;
6. naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa;
7. sprovođenje zaštitnih i sanacionih mjera;
8. interventne mjere na zaštiti ekosistema u slučaju elementarnih nepogoda i udesa.
(9) Zabranjene aktivnosti pod režimom zaštite III stepena su:
1. postavljanje ili izgradnja objekata koji zagađuju, oštećuju ili ugrožavanje morski i obalni ekosistem, prirodna staništa i vrste;
2. promjena namjene površina;
3. rastjerivanje, hvatanje, uznemiravanje i ubijanje životinjskih vrsta;
4. naseljavanje alohtonih vrsta;
(10) Dozvoljene aktivnosti u zaštitnom pojasu su:
1. izgradnja objekata u skladu sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom uz primjenu uslova i smjernica zaštite prirode, kao i mjera za zaštitu životne sredine koja je vezana za prostorno-plansku i
projektnu dokumentaciju;
2. izgradnja sistema za sakupljanje/odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, uz ukidanje korišćenja septičkih jama i upojnih bunara;
3. razvoj aktivnosti i projekata agro-eko turizma sa izgradnjom objekata malog smještajnog kapaciteta, sa malom „potrošnjom prostora“, u zonama koje se budu definisale odgovarajućim planskim
dokumentom.
(11) Zabranjene aktivnosti u zaštitnom pojasu su:
1. izgradnja objekata koji svojim otpadnim vodama zagađuju podzemne i površinske vode ili je efikasnost njihovog sistema za prečišćavanje ispod zakonom propisanih standarda i paramatara kvaliteta;
2. izgradnja objekata i obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti kojime se otpadne vode ispuštaju bez prečišćavanja u podzemlje (septičke jame i bunare);
3. izgradnja objekata koji dovode do značajne degradacije prirodnih staništa

Mjere zaštite
Član 6
(1) Na teritoriji Parka Prirode "Platamuni" zabranjeno je:
1. sakupljanje, uništavanje, i promet zaštićenih vrsta biljaka i životinja.
2. hvatanje, odnosno ubijanje, uznemiravanje morskih i drugih vrsta životinja, uništavanje ili izmiještanje gnijezda ili legla i jaja naročito u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, migracije, hibernacije.
3. unošenje alohtonih vrsta biljaka, životinja i gljiva.
4. branje, sakupljanje i korišćenje nezaštićenih vrsta biljaka, u mjeri u kojoj se može ugroziti brojnost njihovih populacija.
5. ostale aktivnosti pobrojane u članu 5, stav 6 i 9.
(2) Zaštita ekosistema ostvaruje se sprovođenjem mjera očuvanja njihovog sastava, strukture i funkcije, kao i biotičke i abiotičke komponente.
(3) Zaštita predjela vrši se sprovođenjem mjera kojima se sprječavaju neželjene promjene i degradacija prirodnih, prirodi bliskih ili stvorenih obilježja.
(4) Radnje, aktivnosti i obavljanje djelatnosti planiraju se i vrše na način da se izbjegnu ili svedu na najmanju mjeru uticaji koji bi doveli do ugrožavanja i oštećenja postojećih prirodnih vrijednosti zaštićenog područja.
(5) Planiranje i projektovanje novih privremenih i trajnih građevinskih objekata, korišćenja prirodnih resursa (rudarstvo, energetika, saobraćaj, pomorstvo, vodoprivreda, poljoprivreda, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo, turizam i dr), kao i radnji, aktivnosti i djelatnosti na području Parka prirode “Platamuni” sprovodiće se na osnovu prethodno obezbijeđenih smjernica i uslova zaštite prirode koje izdaje organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine.
(6) U cilju sprečavanja negativnih posljedica od rješenja u prostornim i razvojnim planovima i projektima primjenjivaće se posebni uslovi, zabrane i ograničenja zaštite prirode koji su vezani za planiranje – izbor lokacija i definisanje vrsta i kapaciteta privremenih građevinskih objekata u zoni zaštićenog područja i njegovom okruženju (zaštitni pojas), a odnose se na:
1. izbor mikro lokacija novih građevinskih objekata van zone zaštićenog područja, uzimajući  u obzir njegove granice i zone zaštite,
2. (ne)dozvoljenu gradnju objekata u zaštitnom pojasu koji zbog svojih karakteristika (način izgradnje, vrsta, veličina/kapacitet, tehnologija i sl) mogu da oštete (fizički, zagadjivanjem i sl) ili imaju posredan negativan uticaj na prirodne vrijednosti zaštićenog područja,
3. izbjegavanje lociranja novih privremenih objekata koji zagađuju okolinu pored stalnih i povremenih vodenih tokova, odnosno lokacija koje su hidrološki povezane sa zaštićenim područjem.

Upravljač
Član 7
(1) Za upravljača Parka prirode "Platamuni" određuje se Javno preduzeće za upravljanja Morskim dobrom Crne Gore.
(2) Nadzor nad radom upravljača vršiće ministarstvo nadležno za poslove životne sredine.
(3) Upravljač ima prava i obaveze naročito da:
1. Izrađuje i sprovodi plan upravljanja;
2. Izrađuje i sprovodi godišnji program upravljanja;
3. Izrađuje i sprovodi finansijski plan zaštite i razvoja zaštićenog područja;
4. Izrađuje i sprovodi godišnji plan razvoja i obuke kadrova;
5. Izrađuje i sprovodi akt o unutrašnjem redu i službi zaštite;
6. Organizuje službu zaštite;
7. Obezbijedi sprovođenje mjera zaštite prirode u skladu sa ciljevima zaštite, zonama i režimima zaštite;
8. Čuva, unaprjeđuje i promoviše Park prirode Platamuni;
9. Na propisan način obilježi zaštićeno prirodno područja, njegove granice i zone / režime zaštite;
10. Obezbijedi nesmetano odvijanje prirodnih procesa;
11. Obezbijedi održivo korišćenja prirodnih resursa;
12. Prati stanje i dostavlja podatke organu uprave nadležnom za poslove zaštite životne sredine;
13. Dostavlja godišnje izvještaje ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine o realizaciji plana upravljanja zaštićenim područjem, odnosno godišnjeg programa upravljanja, sprovedenim mjerama, finansijskim sredstvima utrošenim za sprovođenje mjera;
14. Naplaćuje naknade za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra;
15. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i aktom o osnivanju. Upravljač ispunjava uslove u pogledu stručne i kadrovske osposobljenosti u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima koje mora da
ispunjava upravljač zaštićenog prirodnog dobra ("Sl. list CG", br.35/10)".

Plan upravljanja
Član 8
(1) Očuvanje, unaprjeđenje i održivo korišćenje prirodnih resursa Parka prirode "Platamuni", sprovodi se prema Planu upravljanja.
(2) Plan upravljanja Parkom prirode "Platamuni" predlaže upravljač -Javno preduzeće za upravljanja Morskim dobrom Crne Gore, na period od pet godina, uz prethodno mišljenje Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, a donosi ga ministarstvo nadležno za poslove životne sredine.
(3) Plan upravljanja iz stava 2 ovog člana, naročito sadrži:
1. mjere zaštite, očuvanja, unaprjeđivanja i korišćenja Parka Prirode "Platamuni";
2. razvojne smjernice, smjernice i prioritete za zaštitu i očuvanje Parka Prirode "Platamuni" uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva;
3. način sprovođenja zaštite, korišćenja Parka prirode "Platamuni";
4. dugoročne ciljeve zaštite i održivog razvoja;
5. analizu i ocjenu uslova za ostvarivanje ciljeva zaštite;
6. prikaz prirodnih resursa i korisnika zaštićenog prirodnog dobra;
7. prioritetne aktivnosti na očuvanju, održavanju i monitoringu prirodnih i drugih vrijednosti i segmenata životne sredine;
8. ocjenu stanja zaštićenog prirodnog dobra;
9. smjernice za naučno-istraživački rad;
10. planirane aktivnosti na održivom korišćenju prirodnih resursa, razvoju i uređenju prostora;
11. prostornu identifikaciju planskih namjena i režima korišćenja zemljišta;
12. aktivnosti na promociji i valorizaciji zaštićenog prirodnog dobra;
13. oblike saradnje i partnerstva sa lokalnim stanovništvom i korisnicima nepokretnosti;
14. dinamiku i subjekte realizacije plana upravljanja i način ocjene sprovođenja;
15. finansijska sredstva za realizaciju plana upravljanja;
16. druge elemente od značaja za upravljanje zaštićenim prirodnim dobrom.

Godišnji program upravljanja
Član 9
(1) Plan upravljanja se ostvaruje godišnjim programom upravljanja koji donosi upravljač, a na koji saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove životne sredine.
(2) Godišnji program upravljanja sadrži naročito detaljan prikaz poslova na čuvanju, održavanju, unaprjeđenju i održivom korišćenju zaštićenog prirodnog dobra uključujući i planirane razvojne projekte, pregled organizacionih i materijalnih uslova, očekivana finansijska sredstva i druge elemente u skladu sa Planom upravljanja.
(3) Godišnji program iz stava 1 ovog člana dostavlja se nadležnom organu do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu.
(4) Upravljač je dužan da Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa za prethodnu godinu dostavi nadležnom organu najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Pravilnik o unutrašnjem redu i službi zaštite
Član 10
(1) Upravljač je dužan da obezbijedi unutrašnji red i čuvanje zaštićenog prirodnog dobra u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem redu i službi zaštite.
(2) Aktom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se pravila za sprovođenje propisanog režima zaštite, a naročito:
1. Način i uslovi ponašanja posjetilaca i korisnika prostora pri kretanju, plovidbi, boravku i obavljanju poslova u Parku prirode "Platamuni";
2. Lokaliteti i površine u kojima se ograničava plovidba, kretanje odnosno zabranjuje ili ograničava obavljanje određenih radnji;
3. Vrste i staništa, kao i druge prirodne vrijednosti koje je zabranjeno uništavati i oštećivati;
4. Morski organizmi čije je korišćenje odnosno branje i sakupljanje ograničeno, kao i način i uslovi obavljanja tih radnji;
5. Način saradnje sa fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima koja po različitom osnovu koriste ili su zainteresovana za korišćenje prirodnih resursa i prostora;
6. Uslovi zaštite prilikom obavljanja naučnih istraživanja, monitoringa i obrazovnih aktivnosti;
7. Sprovođenje određenih mjera očuvanja i održavanja i vremensko trajanje tih mjera.
(3) Pravila određena aktom iz stava 1 ovog člana i druge neophodne informacije za sprovođenje režima zaštite, upravljač je dužan da javno oglasi i na odgovarajući način učini dostupnim posjetiocima i
korisnicima.

Finansiranje
Član 11

(1) Sredstva za rad upravljača Parka prirode "Platamuni" obezbjeđuju se:
1. godišnjim budžetom Vlade Crne Gore u skladu sa godišnjim programima, planovima i projektima u oblasti zaštite prirode;
2. od naknada za korišćenje prirodnih resursa u zoni zaštićenog područja;
3. donacijama i
4. drugim izvorima prihoda u skladu sa zakonom.
(2) Sredstva za zaštitu Parka prirode "Platamuni" obezbjeđuju se iz:
1. budžeta Vlade Crne Gore;
2. naknada za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra;
3. donacija, i
4. drugih izvora u skladu sa zakonom.
(3) Sredstva za zaštitu Parka prirode "Platamuni" mogu se obezbjediti iz:
1. budžeta upravljača i opštine Kotor;
(4) Za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra pravno ili fizičko lice (u daljem tekstu: korisnici) plaćaju naknadu upravljaču zaštićenog prirodnog dobra, i to za:
1. ulazak u zaštićeno prirodno dobro i posjeta atraktivnih lokacija određenih posebnom stručnom osnovom;
2. pružanje usluga posjetiocima (korišćenje vodiča, razgledanje prirodnjačke zbirke);
3. korišćenje imena i znaka zaštićenog prirodnog dobra;
4. vođene ronilačke ture;
5. snimanje igranih i komercijalnih filmova, spotova i reklama;
6. druge radnje, aktivnosti i djelatnosti u skladu sa zakonom.
(5) Visinu, način obračuna i plaćanja naknade iz stava 4 ovog člana utvrđuje upravljač zaštićenog područja, uz prethodnu saglasnost Vlade. Upravljač je dužan da akt o plaćanju naknada za korišćenje
zaštićenog područja Regionalni park “Platamuni” donese na način i u proceduri propisanoj Zakonom kojim se uređuje zaštita prirode. Akt o naknadi se objavljuje  u „Službenom listu Crne Gore“ i na drugi
pogodan način koji odredi Upravljač.
(6) Upravljač je dužan da sredstva iz stava 4 ovog člana koristi za zaštitu, razvoj i unaprjeđivanje zaštićenog područja.

Prelazne i završne odredbe
Član 12
(1) Vlada Crne Gore će nakon stupanja na snagu ove Odluke, blagovremeno obezbjeđivati sredstva za rad upravljača u skladu sa godišnjim programima, planovima i projektima u oblasti zaštite
prirode, dok će sredstva za zaštitu obezbjeđivati po posebnim programima.

Član 13
(1) Plan upravljanja nadležni organ iz člana 8 stav 2 ove odluke donijeće u roku od šest mjeseci od dana proglašenja Parka prirode.
(2) Godišnji program upravljanja upravljač će donijeti u roku od tri mjeseca od dana donošenja Plana upravljanja.

Član 14
(1) Upravljač će u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke izvršiti obilježavanje granica Parka prirode "Platamuni" na propisani način.

Član 15
(1) Upravljač će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, donijeti Pravilnik o unutrašnjem redu i službi zaštite.

Član 16
(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore ".

 
 

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je partner na projektu SEAVIEWS (Sector Adaptive Virtual Early Warning System for marine pollution) koji ima za cilj podizanje svijesti javnosti o sprečavanju i upravljanju zagađenjem mora, jačanje kapaciteta i izgradnje kulture upravljanja životnom sredinom. Ovim projektom želi se povećati kapacitet za transnacionalno rješavanje problema životne sredine, fragmentacije i
zaštite obilježja ekosistema u ADRION regiji. Ciljevi projekta biće ostvareni na tri načina:

British Council objavio je poziv za sve zainteresovane mlade naučnike i istraživače koji žele da unaprijede svoje vještine javnog komuniciranja i saradnje sa donosiocima odluka. U pitanju su dva online
programa obuke i to:

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore raspisalo je juče javni poziv za odabir izvođača radova za parterno uređenje “Velike skele” – pristaništa u podnožju zidina Starog grada u opštini Ulcinj.

U Rektoratu Univerziteta Crne Gore  su povodom Međunarodnog dana studenata simbolično uručene plakete najboljim svršenim studentima osnovnih studija sa najboljim uspjehom u prethodnoj studijskoj godini.

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u oktobru 2020. godine u odnosu na septembar 2020. godine u prosjeku su niže za 0,1%. To su saopštili iz Uprave za statistiku- MONSTAT.

Regionalni vodovod razmatra mogućnosti izgradnje fabrike za flaširanje vode, uz dodatnu analizu mogućnosti diversifikacije proizvodnje uklučenjem opreme za proizvodnju piva i hladnih čajeva. To je saopštio izvršni direktor Regionalnog vodovoda, Goran Jevrić.

Škole u Budvi od jutros su otvorene. To je odluka nakon novih preporuka i dogovora sa Institutom za javno zdravlje, a na osnovu procjene da su škole u velikoj mjeri bezbjedne, s obzirom na poštovanje svih mjera.

Na Budvanskoj rivijeri trenutno u svim vidovima smještaja boravi oko 1.900 gostiju. To je saopštila Turistička organizacija Budve.

Na osnovu člana 1 stav 1 tačke 1 i 2 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj: 8-501/20-129/1454 (u daljem tekstu: Naredba), („Službeni list Crne Gore, broj 110/20 od 14.11.2020. godine), koju je donijelo Ministarstvo zdravlja, Operativni štab za podršku privredi izdaje

Dositejeva ulica kod OŠ” Stefan Mitrov Ljubiša”

Škole u Podgorici, Budvi, Ulcinju, Mojkovcu, Cetinju i Žabljaku otvaraju se od ponedjeljka, 16. novembra. To je odluka nakon novih preporuka i dogovora sa Institutom za javno zdravlje, a na osnovu procjene da su škole u velikoj mjeri bezbjedne, s obzirom na poštovanje svih mjera.

Predsjednik Opštine Budva Marko Carević donirao je oktobarsku zaradu petočlanoj porodici Radenović iz Budve.

Opština Budva je zvanično postala kandidat za članstvo u Bordu direktora Foruma Jadransko – Jonskih gradova, što je potvrđeno na online konferenciji održanoj 12.11.2020. godine na kojoj je u ime Opštine Budva prisustvovala Iva Bajković iz Kancelarije za evropske integracije pri Kabinetu predsjednika Opštine.

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Tivtu, zaključkom opštinskog Tima za zaštitu i spašavanje, odlažu se sve aktivnosti planirane u sklopu programa „Novembarskih dana“. Odložene su sve sportske aktivnosti planirane programom, ali i kulturne manifestacije koje su organizovane u zatvorenom prostoru: izložbe, promocije, koncerti i pozorišne predstave.

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u III kvartalu 2020. godine manja je za 9,6 odsto u odnosu na III kvartal 2019. godine, dok je za 13,7% veća u odnosu na II kvartal 2020. godine.

Predsjednik Opštine Budva, saglasno Zaključku o utvrđivanju Nacrta odluke o izmjeni odluke o budžetu opštine Budva za 2020. godinu, broj: 01 – 400/20-2590/1, od 11.11.2020. godine, je isti stavio na javnu raspravu u trajanju od 15 (petnaest) dana od 11.11. do 26.11.2020. godine.

Predsjednik Vlade Duško Marković i predstavnici Udruženja ugostitelja saglasili su se danas na sastanku da treba odložiti najavljeno jednostrano otvaranje ugostiteljskih objekata u gradovima u kojima je njihov rad iz epidemioloških razloga zabranjen, a da NKT do preksjutra sagleda zdravstveno-bezbjednosni i ekonomski efekat važećih mjera.

Sekretarijat za investicije podnio je zahtjev Sekretarijatu za urbanizam da mu izda urbanističko tehničke uslove za gradnju pješačke staze u naselju Gospoština. Naselje iznad hotela Avala , ostalo je bez pješačke staze koja vodi kroz hotelski kompleks. Mjesna zajednica pokrenula je inicijativu da se staza “ vrati” na korišćenje.

Na inicijativu Privredne komore Crne Gore u srijedu danas će biti organizovan sastanak sa predsjednikom Vlade o mogućnostima iznalaženja rješenja za zahtjeve ugostitelja koji se odnose na rad restorana i kafe barova u uslovima pandemije Covid-19.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je završilo izradu Glavnog projekta za rekonstrukciju obalnog šetališta u Čanju, shodno Idejnom rješenju koji je urađen ranije, a ove godine usklađen sa Državnom studijom lokacije “Sektor 51”, Čanj.

Na sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore dat je pozitivan odgovor na dopunjenu dokumentaciju za oslobađanje od školarine studenata sa invaliditetom, dostavljene od Udruženja mladih sa hendikepom, za studijsku 2020/21. godinu.

Ministarstvo prosvjete uputilo je dopis direktorima budvanskih osnovnih i srednje škole.

U lokalnim samoupravama u kojima stopa kumulativne incidencije pređe 800 na 100.000 stanovnika (grupa tri) uvode se dodatne mjere zatvaranja i zabrane aktivnosti u teretanama, fitnes centrima, sportskim salama ("balonoma") za rekreaciju, drugim zatvorenim objektima ovog tipa kao i u dječjim igraonicama.

Udruženja ugostitelja iz Podgorice, Budve, Tivta i Kotora nezadovovoljni mjerom Instituta za javno zdravlje (IJZ) o zatvaranju ugostiteljskih objekata najavili su da će danas u 11.30 časova u Podgorici organizovati protest na Trgu nezavisnosti.

Od ukupno 2 496 377,0 hilj.m³ zahvaćenih voda, 2 495 445,0 hilj.m³ čine vode iz sopstvenog vodozahvata (površinske vode 99,9%, podzemne vode 0,1%), a 932,0 hilj.m³ iz javnog vodovoda. To je navedeno u saopštenju MONSTAT-a.

Zbog pogoršanja epidemiloške situcije , Institut za javno zdravlje donio je odluku da od 6. novembra škole i ugostiteljski objekti u Budvi budu zatvoreni narednih 14 dana.

Opština Budva, Sekretarijat za Investicije upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, političkim partijama i drugim zainteresovanim subjektima da dostave predloge u vezi pripreme Nacrta Programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2021. godinu i Programa uređenja prostora Opštine Budva za 2021. godinu.

Foto i video takmičenje pod nazivom “Budva – zlatni oktobar”, koje je Turistička organizacija opštine Budva organizovala u periodu od 12. do 26. oktobra, izazvalo je veliko interesovanje građana Budve, ali i svih onih koji budvansku rivijeru doživljavaju kao mjesto koje inspiriše i čija se ljepota mora zabilježiti kamerom.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore savjesno i odgovorno upravlja prostorom, a zakupci dijela objekata koji nijesu izmirili svoje obaveze prema ovom Javnom preduzeću dužni su da to urade onako kako predviđa i Ugovor koji su potpisali.

Ukupna finalna potrošnja naftnih derivata u Crnoj Gori u 2019. godini iznosila je 406,9 hiljada tona. To se navodi u izvještaju Uprave za statistiku - MONSTAT.

Prijave za Sajam praksi i stipendija, studenti završne godine osnovnih studija, specijalističkih, kao i studenti master studija Univerziteta Crne Gore, mogu poslati do subote 7. novembra, 2020. godine.

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva kao organ nadležan za utvrđivanje, kontrolu i naplatu lokalnih javnih prihoda, obavještava sve vlasnike nepokretnosti sa teritorije Opštine Budva, da će saglasno članu 87 Zakona o upravnom postupku, vršiti dostavljanje neuručenih poreskih rješenja i rješenja kojim je utvrđena turistička taksa, za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu javnim obavještenjem na internet stranici Opštine Budva i portalu elektronske uprave.

Laboratorije Instituta za javno zdravlje i privatne laboratorije u državi koje se bave PCR dijagnostikom novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 1253 uzorka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 491 novopozitivni slučaj infekcije .

Sekretarijat za privredu objavio je ponovljeni Javni konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu iz Budžeta opštine Budva za 2020. godinu.

Radovi na rekonstrukciji prve faze šetališta u Sutomoru uveliko su u toku, dok izabrani izvođač radova d.o.o. Fidija iz Podgorice, ovih dana priprema teren za nastavak projekta.

U cilju promovisanja srednjih stručnih škola, prilikom prošlogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana turizma, Turistička organizacija opštine Budva je opredjelila novčana sredstva kao nagradu najboljim učenicima srednje mješovite škole “Danilo Kiš” u Budvi, generacija 2019/2020.

Pozivamo sve mlade uzrasta od 13-29 godina da preuzmu svoj besplatan primjerak Evropske omladinske kartice (EYCA), svakog radnog dana u TQ Plazi na petom spratu (u Sekretarijatu za društvene djelatnosti) u vremenu između 12h i 14h časova ili da poruče putem sajta www.omladinskakartica.me .

Zbor gradjana Mjesne zajednice “ Buljarica“ održaće se u petak 6.11.2020. godine u 12:00 časova u restoranu "Galeb"

Laboratorije Instituta za javno zdravlje i druge laboratorije u državi koje se bave PCR dijagnostikom su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 982 uzoraka na novi koronavirus, među kojima je ukupno registrovano 320 novopozitivna slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2 i to iz sljedećih opština:

Prosječna zarada (bruto) u septembru 2020. godine u Crnoj Gori iznosila je 783 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 524 eura.

U Crnoj Gori u septembru 2020. godine, u kolektivnom smještaju (hoteli, odmarališta, pansioni, moteli, turistička naselja, hosteli i dr.), ostvareno je 76,5% manje dolazaka turista u odnosu na septembar 2019. godine. To piše u izvještaju Uprave za statistiku - MONSTAT.

Sekretarijat za komunalno stambene poslove Opštine Budva uskoro planira da pokrene javni postupak radova na uređenju i opremanju parkovske površine kod JU SMŠ "Danilo Kiš" vrijednu 100.000 eura.

Tehnička služba Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore juče je uvela u posao izabranog izvođača radova „Fidas“ d.o.o. iz Podgorice, koji će nastaviti radove na adaptaciji kamenog parapetnog zida uz postojeće šetalište u Dobroti.

Već treći dan u Budvi nema novooboljelih od virusa COVID 19, dok je broj aktivnih slučajeva smanjen i trenutno je 150. Laboratorije Instituta za javno zdravlje i drugih laboratorija u državi koje se bave PCR dijagnostikom su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 756 uzoraka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 182 novopozitivnih slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2 i to iz sledećih opština:

Predsjednik Opštine Budva Marko Carević nastavio je da donira svoje zarade na društveno odgovoran način.

Glavni državni arhitekta dao je saglasnost kompaniji " Montenegro stars hotels group" na idejno rješenje  izgradnju nove lamele njihovog bečićkog hotela " Montenegro".

JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ je osnovano kao međuopštinsko preduzeće 1976. godine, dok je 1991. godine, donošenjem Zakona o vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja, dobilo
status javnog preduzeća čiji je osnivač Skupština Crne Gore.

Turistička organizacija opštine Budva, u saradnji sa agencijom Work Hub Montenegro iz Podgorice, bila je domaćin ekipi poznate turske medijske kuće TV Bein Media.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore raspisalo je tender za izgradnju administrativnog objekta na desnoj obali rijeke Bojane.

Na osnovu člana 98 Statuta Opštine Budva („Sl. list Opštine-Opštinski propisi“, br. 02/19) i Službene zabiljaške Sekretarijata za privredu  broj 13-306/20-404/2 od 15.10.2020. godine, a u vezi sa Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu („Sl. list Opštine-Opštinski propisi“, br. 03/20), Predsjednik opštine donio je Odluku o poništenju Javnog konkursa broj 01-082/20-2347/2 od 21.10.2020. godine.

Potrošači u naseljima: Seoce Svinjišta, Prijevor i Jaz, vodu sa slavina, ponovo mogu bez bojazni konzumirati. Ista je potpuno bistra, informisale su nas kolege iz Regionalnog vodovoda.
 
Podsjetimo, pomenuti korisnici, vodu za piće, koriste iz sistema regionalnog snabdjevanja.

Sekretarijat za komunalno stambene poslove će danas započeti radove na sanaciji oštećenog kamenog pločnika u zoni Starog grada u Budvi. Trenutno, uz asistenciju Komunalne policije i Parking servisa se vrši izmještanje vozila na dijelu ul. Slovenska obala prema Pizani. Mole se stanovnici Starog grada da svoja vozila ne parkiraju na ovoj dionici kako bi se radovi nesmetano izveli. Predviđeni radovi će trajati narednih nekoliko dana. O dinamici izvođenja radova Sekretarijat će redovno obavještavati medije. Građane molimo za strpljenje.

Izvođač radova je "Kobra" d.o.o. Budva. Vrijednost planiranih radova u I fazi iznosi 182.767,84 e. Investitor posla je Turistička organizacija Budva,a izvođenjem radova koordinira Sekretarijat za komunalno stambene poslove. Planirano je da ovi radovi sa planiranom II fozom budu završeni do ljetnje turističke sezone 2021. godine. Ukupno je planirano da se uloži oko 400.000 €.

Odgovor Crne Gore na fenomene nasilnog ekstremizma i radikalizacije, koji vode ka terorizmu, zasniva se na jačanju nacionalnih kapaciteta, koordinaciji aktivnosti svih subjekata unutar države i jačanju međunarodne saradnje u borbi protiv ovih izazova, poručio je državni sekretar u MUP-u i nacionalni koordinator za borbu protiv nasilnog ekstremizma Dragan Pejanović na Radionici “Prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu za first liner-e”.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za septembar 2020.godine iznosila je 646,1 eura.

Zemljotres jačine 2.7 Rihterove skale potresao je večeras u 22.33 časova Kotor. Žarište zemljotresa locirano je na dubini od 15 kilometara. Potres se osjetio u susjednim gradovima.

Izvor:seizmoloski zavod Crne Gore

Opština Budva raspisala je konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2020/2021.
U II upisnom roku prijavilo se 120 studenata za upis u prvu godinu master akademskih i primijenjenih studija Univerziteta Crne Gore, obima 120 ECTS kredita za studijsku 2020/21. godinu, a koje se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Nacionalno koordinaciono tijelo (NKT) je usvojilo predlog da Institut za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG) stope kumulativne incidencije koronavirusa u lokalnim samoupravama računa koristeći najnoviju zvaničnu Monstatovu procjenu broja stanovnika (2019.) umjesto podatke iz popisa stanovništva iz 2011, saopštila je večeras Vlada Crne Gore na svom Tviter nalogu.

Evropska omladinska kartica je projekat Evropske omladinske asocijacije (European Youth Card Association), koja je benefit kartica za mlade i omogućava svim crnogorskim građanima i građankama uzrasta između 13-29 godina da koriste preko 160 popusta u Crnoj Gori a preko 70.000 popusta na putovanja, kulturu, smještaj, obrazovanje, sport, film i druge usluge i proizvode u 37 zemalja širom Evrope, što znatno doprinosi uštedi ličnog budžeta kao i brojne benefite u njihovoj edukaciji, integraciji i participaciji.

Kako je na odvojcima Bijeli Do i Prijevor došlo do porasta mutnoće iz sistema regionalnog snabdjevanja, tako se za potrošače u naseljima:Seoce, Svinjišta, Prijevor i Jaz, voda sa slavina ne preporučuje za piće. To je saopšteno iz budvanskog Vodovoda.

Budvanski ugostitelji traže preispitivanje odluke NKT-a i Instituta za javno zdravlje o zatvaranju lokala na dvije sedmice zbog pogoršane epidemiloške situcije.Tvrde da oni nijesu krivci i da ovakvim mjerama se u pitanje dovodi egzistencija oko dvije hiljade zaposlenih.Podrška ugostiteljima stigla je sa raznih adresa. ostaje da se vidi da li će odluka biti preispitana,jer u suprotonom ugostitelji najavljuju proteste u Budvi.Ugostitelji su dali rok od 48 sati da nadležni preispitaju odluku.

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u septembru 2020. godine u odnosu na avgust 2020. godine u prosjeku su više za 0,7%. Potrošačke cijene u septembru 2020. godine u odnosu na septembar 2019. godine, u prosjeku su više za 0,1%.To je saopšteno iz Uprave za statistiku- MONSTAT.

Škole u Budvi, Kolašinu, Ulcinju, na Cetinju i Žabljaku od danas prelaze na sistem učenja na daljinu,odnosno obustavlja se nastava u tim školama privremeno, a najkraće dvije nedjelje, zato što je kumulativna incidencija u tim opštinama prema najnovijem presjeku, prešla 800/100 000, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Ugostiteljski objekti u Budvi, Cetinju, Kolašinu, Ulcinju i Žabljaku od ponedjeljka će biti zatvoreni zbog pogoršanja epidemiološke situacije u tim opštinama, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje.

"Budva —  zlatni oktobar", tema je video i foto takmičenja kojim Turistička organizacija opštine Budva poziva sve zainteresovane građanke i građane Crne Gore, ali i sve one koji su u Budvi boravili kao gosti, da učestvuju i osvoje vrijedne poklone.

Učenici budvanskih i petrovačke osnovne škole dobiće udžbenike koji im nedostaju, nakon što je Opština Budva prvorangirala podgoričku kompaniju “ Kastex” koja će obezbijediti dopunu udžbeničkog fonda.

Inspekcija sigurnosti plovidbe je uz prisustvo kontrolora JP Morsko dobroprošlog petka (09.10.), intervenisala na pristaništu Bazdanj u Tivtu s ciljem uspostavljanja reda - sigurnosti plovidbe.

Nakon tri dana zamućenja, voda je danas potpuno bistra I direktno sa slavina, može se bez bojazni konzumirati.

Od poslednjeg presjeka stanja, laboratorije Instituta za javno zdravlje kao i druge laboratorije koje sprovode PCR dijagnostiku, završile su analizu 764 uzoraka na novi koronavirus.

Direktorka budvanske Druge osnovne škole Ana Nikezić Martinović kazala je da na današnji dan, deset dana od stavljanja učenika u izolaciju, nije došlo do pojave ni jednog novog slučaja pojave korona virusa kod đaka.

Predlog modela za vrednovanje dodatnog rada kadra u školama u tekućoj epidemiološkoj situaciji, trebalo bi da bude izrađen brzo.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom ostvarilo je u 2019. godini dobit od 2.542.306,86 €. Nakon što je Upravni odbor usvojio Odluku o raspodjeli te dobiti, a Vlada Crne Gore dala saglasnost na istu, taj novac biće upotrijebljen za realizaciju 13 kapitalnih projekata za koje je Javno preduzeće završilo projektnu dokumentaciju tokom 2020. godine.

Opštinska komisija za raspodjelu sredstava sportskim klubovima,kojom je predsjedavao gradonačelnik Budve Marko Carević donijela je odluku da se budžet za ovu godinu umanji za 33 odsto. Kao razlog navedena je pandemija novog koronavirusa. Primorske novine objavljuju odluku: