Nasilje među mladima u Budvi u porastu

Nasilje među mladima je u porastu. To stoji u nacrtu Strategije za mlade 2018- 2012. Oštinre Budva u koju su Primorske novine imale uvid.

Prenosimo u cjelosti :
Pod nasiljem podrazumijevamo različite postupke i ponašanja pojedinca ili grupe u odnosu prema ljudima koji uključuju primjenu fizičke, psihičke, ekonomske ili neke druge sile i kojima se ugrožava fizički, psihički ili socijalni integritet čovjeka i samim tim izazivaju različita fizička i psihička oštećenja.

Najčešći oblici nasilja zastupljeni među mladima su nasilje u porodici i vršnjačko nasilje.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova – Centra bezbjednosti Budva od početka 2018. godine do danas, kada su u pitanju sve starosne granice, prijavljeno je ukupno 105 slučajeva nasilja u porodici kod ovog organa; podneseno je 7 krivičnih i 65 prekršajnih prijava protiv počinioca nasilja; pored toga, izrečene su 33 mjere upozorenja počiniocima nasilja.
Uzimajući u obzir ciljnu grupu mladih, ističemo da je od ukupnog broja prijavljenog nasilja shodno Krivičnom zakoniku Crne Gore podneseno 6 krivičnih prijava protiv mladih počinioca nasilja gdje je dvoje mladih oštećeno, ali i 2 maloljetna djeteta koje su na mlađem uzrastu (zbog krivičnog djela - nedavanje izdržavanja). Pored toga, za istu uzrasnu kategoriju shodno Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici podnesene su 24 prekršajne prijave protiv počinioca nasilja gde je oštećeno 26 mladih osoba. Bitno je istaći da, i pored gore navedenih prosecuiranih slučajeva koji su kvalifikovani kao prekršajni ili krivični, Ministarstvo unutrašnjih poslova – Centar bezbjednosti Budva je u 6 slučajeva nasilja u porodici mladim osobama kao počiniocima izrekao mjeru upozorenja.
Shodno gore navedenom Zakonu, bilo je još i 30 oštećenih mladih osoba zbog nevođenja dovoljno brige o ishrani i higijeni, nesprječavanju djeteta u štetnom druženju, skitnji, prosjačenju ili krađi ili na drugi način u većoj mjeri zanemarivanju adekvatnog podizanja i vaspitanja djece.


Prema podacima Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva – PJ Budva može se reći da je u 2018. godini bilo značajnog porasta u prijavama nasilja u odnosu na prethodni period. Naime, podaci kojima raspolaže Centar za socijalni rad (u daljem tekstu CSR) a koji se odnose na prijave nasilja u porodici za sve uzrasne kategorije iznosi 87 slučajeva od čega je u 7 slučajeva podnijeta krivična prijava, u 59 slučajeva je podnijeta prekršajna prijava dok je od strane CB Budva izrečena 21 mjera upozorenja.
Naime, fokusirajući se na kategoriju mladih, odnosno na uzrasnu grupu 15-30 godina, CSR Budva je u saznanju da je za period od početka 2018. godine bilo 18 mladih počinioca nasilja u porodici prema kojima je pokrenuta prekršajna prijava, dok je za isti period bilo 16 žrtava na istom uzrastu. Pored toga, evidentirana je jedna mlada osoba, svjedok nasilja, kao i 14 maloljetnih lica (mlađih od 15 godine) koji su, takođe, bili svjedoci nasilja.
Takođe, za isti period je protiv četvoro mladih pokrenuta krivična prijava za nasilje u porodici u kojoj su dva lica bila žrtve, dok je jedno maloljetno lice (mlađe od 15 godina) bilo svjedok nasilja.

Navedeni podaci se odnose na broj procesuiranih predmeta. Međutim, pored toga bilo je prijava nasilja u porodici koje nisu procesuirane, već je prema šestoro mladih počinioca
nasilja izrečena mjera upozorenja od strane CB Budva.
Ovaj organ starateljstva u svojoj evidenciji u tekućoj godini nije imao prijave seksulanog nasilja.
Dakle, kao što se može vidjeti, nasilje možda jeste najčešći problem sa kojim se mladi susrijeću u svakodnevnom životu, ali ne smijemo isključiti ni čitav spektar drugih problema u životu mladih; jedan od njih je delinkvencija o kojoj će biti riječi.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti