Regionalni vodovod:naše aktivnosti bazirane na održavanju kvaliteta, kvantiteta i higijenske ispravnosti vode za piće

Svrha postojanja „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje d.o.o.“ je zadovoljenje potreba potrošača na Crnogorskom primorju – kontinuiranim snabdijevanjem kvalitetnom pitkom vodom. To podrazumjeva permanentno održavanje, razvoj i unapređenje sistema snabdijevanja vodom na kvalitetan i ekonomičan način.

Bezbjednost vode za piće ima ključnu ulogu u očuvanju zdravlja, te su naše aktivnosti bazirane na održavanju kvaliteta, kvantiteta i higijenske ispravnosti vode za piće, izvora života.
U tom cilju smo otpočeli proces standardizacije kvaliteta usluga u svim organizacionim dijelovima Regionalnog vodovodnog sistema. Pristupamo uvođenju dokumentovanog sistema nadzora, sve u cilju postizanja kvaliteta pitke vode prema evropskim standardima i preporukama Svjetske zdravstvene asocijacije.
Prepoznali smo značaj upravljanja rizikom u proizvodnji vode načaj preventivnog pristupa upravljanja, koji obuhvata sve korake od izvorišta, rezervoara, distributivnog sistema sve do potrošača.

Interna kontrola kvaliteta vode

Od iskona su ljudi svoj život vezali za vode – mora, jezera, izvore, rijeke.

Ubrzani tempo urbanizacije i koncentracije stanovništva ima veliki uticaj na porast potrošnje vode. Civilizacijski nivo dostignut u nekoj zemlji ili gradu mjeri se po potrošnji vode po stanovniku.Razvoj Crnogorskog primorja i širenje turističkih kapaciteta praktično je uslovljen obezbjeđenjem dovoljnih količina vode. Za vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja Regionalnim vodovodnim sistemom odabrano je najizdašnije karstno izvorište u Malom blatu – vrulja „Bolje sestre” na obodu Skadarskom jezeru. Malo blato je autohtoni hidrološki prostor, nema antropogenih faktora uticaja, odnosno zagađivanja vode. Okolina Malog blata je rijetko naseljena. Na obalama nema stalnih naselja niti infrastrukture.

Kvalitet vode za piće koja se svakodnevno u organizam unosi je od ogromnog značaja za zdravlje čoveka. toga, voda koju čovjek konzumira mora biti higijenski ispravna, odnosno mora da u pogledu mikrobioloških, fizičko-hemijskih , hemijskih i radioloških osobina odgovara zadatim propisima. U Crnoj Gori je ispravnost vode za piće definisana Pravilnikom o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće (Sl.list Crne Gore 24/12).Laboratorija za internu kontrolu kvaliteta vode, kontinuirano prati kvaliet vode od prvog dana distribucije sa izvorišta „Bolje Sestre” (jula 2010.godine) ka Crnogorskom primorju.

Higijenska ispravnost vode za piće koja služi za javno snabdijevanje stanovništva iz Regionalnog vodovodnog sistema utvrđuje se svakodnevnim vršenjem analiza vode sa samog izvorišta, dok se voda iz rezervora, prekidnih komora, crpnih stanica i sa odvojaka duž distributivne mreže analizira periodično u toku mjeseca, odnosno godine, na osnovu vežeće zakonske regulative, zavisno od broja ekvivalentnih stanovnika. Da bi se na osnovu rezultata analiza imao uvid u kvalitet vode, svakodnevno se rade osnovne analize koje obuhvataju oko 20 fizičko-hemijskih parametara. Mikrobiološka ispravnost vode se provjerava u eksternim akreditovanim ustanovama, dok se kontrola specifičnih parametara obavlja periodičnim analizama, kako u internoj laboratoriji Regionalnog vodovodnog sistema, tako i u eksternim laboratorijama. Za određivanje ovih parametara koriste se savremene analitičke tehnike i instrumenti.

Osnovni cilj zaposlenih analitičara u laboratoriji regionalnog vodovodnog sistema je obezbjeđenje pouzdanosti podataka analiziranja. Kompententnost laboratorijskog rada se zasniva na na sljedećim postavkama:

  • primjeni dobre laboratorijske prakse,
  • poštovanju propisa,
  • pouzdanosti laboratorijskih ispitivanja i
  • na pravovremenom izvještavanju o rezultatima ispitivanja.

 

Dugogodišnja istraživanja i svakodnevna ispitivanja vode sa izvorišta „Bolje sestre” potvrđuju njen očuvan kvalitet. Svi dosadašnji rezultati ispitivanja ukazali su da je voda izvorišta „Bolje sestre” izuzetno dobrog kvaliteta , da je pogodna za piće, kako u pogledu fizičko-hemijskih parametara, tako i u pogledu mikrobioloških svojstava. Njenom isporukom se stiču uslovi za poboljšanje zdravlja njenih konzumenata. Sadržaj svih makro i mikro komponenta je daleko ispod dozvoljenih granica propisanih važećim Pravilnikom. Parametri koje ispitujemo, neznatno osciluju tokom godine, a to na najadekvatniji način reprezentuje stanje hemijske i biološke ravnoteže vode i njen puferski kapacitet. Voda posjeduje nizak sadržaj neutralnih soli i dovoljno kiseonika. Sadržaj organskih materija je veoma mali što je preduslov za kvalitetnu dezinfekciju. Niska koncentracija nitrata i hlorida, konstantna temperatura vode tokom cijele godine, ukazuju na činjenicu da su „Bolje Sestre” superiorno karstno izvorište, dobro zaštićeno od uticaja površinskih voda.

Radi održavanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće, voda se prije distribucije u opštinske vodovodne instalacije dezinfikuje na dva načina. Prvo se voda dezinfikuje fizičkom metodom , koja se sastoji u dejstvu ultravioletnih zraka, određene talasne dužine, na mikroorganizme. Takva vrsta zračenja uništava bakterije, bakterijske spore, plijesan, viruse i ostale mikroorganizme. Zračenje pri talasnoj dužini od oko 254 nm probija zid ćelije i apsorbuje se u ćeliji, odnosno molekulama DNA i RNA te razorno djeluje na strukturu molekula, spriječavajući dalju reprodukciju ćelije. UV reaktori su smješteni u postrojenju zа proizvodnju vode koje se nаlаzi se nа sаmom izvorištu. Na ovaj način postiže se visok stepen dezinfekcije vode, bez formiranja ikakvih nus produkata dezinfekcije. Ogranicenja UV dezinfekcije je odsustvo efekta perzistencije, kojim bi se obezbedila preventivnа zаštitа distribucionog sistemа od mogućih zаgаđenjа. U slučaju Regionalnog vodovodnog sistema ovo ne predstavlja problem jer se prije isporuke vode opštinskim vodovodnim distribucijama, odnosno pred ulazak u magistralne cjevovode koji vode ka južnom i sjevernom kraku Regionalnog vodovodnog sistema vrši dodatna dezinfekcija vode, odnosno završno hlorisanje vode. Hlorisаnje se obаvljа upotrebom gаsnog hlorа, dodаvаnjem istog direktno u cjevovod pomoću injekcione pumpe. Na postrojenjima za dezinfekciju, radi praćenja i održavanja procesa, je organizovan neprekidan dvadesetčetvoročasovni radni dan (praćenje eventualne promjene intenziteta zračenja UV lampe i mjerenje reziduala hlora). Tako tretirana voda se šalje potrošačima. Na osnovu svih kontrola i urađenih analiza vode za piće iz Regionalnog vodovodnog sistema, ocjena je da je voda sa higijenskog aspekta izuzetno dobrog kvaliteta i to u svim djelovima sistema, što je potvrda da je vodovod izgrađen po najvišim standardima.

Eksterna kontrola kvaliteta vode

Provjeravanje kvaliteta osnovne životne namirnice je velika odgovornost i obaveza koju svakodnevno ispunjava Regionalni vodovod Crnogorsko primorje.

Voda koja služi za javno snabdijevanje stanovništva kontroliše se u dva nivoa. Prvi nivo je kontrola u internoj laboratoriji na postrojenju za proizvodnju vode, a drugi nivo je eksterna kontrola od strane akreditovanih ovlašćenih laboratorija za ispitivanje kvaliteta vode za piće.

Eksterna kontrola kvaliteta vode obavlja se u skladu sa Pravilnikom o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće (Sl.list Crne Gore 24/12). Njime su definisani uslovi obavljanja kontrole u pogledu broja uzoraka, mjesta uzorkovanja i frekfrencije uzimanja uzoraka.

Pravilnik je usaglašen sa Direktivama Evropske Unije i Preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Kvalitet vode se utvrđuje pregledima vode koji podrazumjevaju lokalnu inspekciju vodnog objekta, određivanja različitih fizičkih, fizčko-hemijskih, hemijskih, mikrobioloških i radioloških pokazatelja iz crpilišta nakon UV dezinfekcije, iz rezervoara nakon hlorne dezinfekcije i iz distributivne mreže.

Ispitivanje pokazatelja važnih za zdravstvenu ispravnost vode dokazuju da voda koja se distribuira iz „Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje“ ispunjava sve uslove iz Pravilnika o sanitarno – higijenskoj ispravnosti, i to po standardima EU. Periodične analize od strane ovlašćenih institucija pokazuju da je voda bezbjedna za piće,bez mirisa i ukusa, mikrobiološki ispravna, ne sadrži toksične organske materije, nikada nije registrovano prisustvo teških metala, kao ni kancerogenih supstanci (mjerene vrijednosti su ispod granica detekcije analitičkih metoda). Koncentaracije radionukleida su na prirodnom fonu crnogorskih podzemnih voda. Optimalnog je sadržaja anjona i katjona. U katjonskom bilansu preovladava kalcijum, dok su bikarbonati dominantni kao anjoni. Nizak sadržaj hlorida, sulfata i nitrata , osigurava da voda namjenjena za humanu potrošnju osim što je higijenski ispravna, bude i kvalitetna i pitka za piće.

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti