Vlada predložila produženje zakupa Sveca za 12 godina i dozvolila izgradnju 11-spratnica

Iako je aneks ugovora za zakup elitnih crnogorskih hotela " Svetog Stefana", "Vile Miločer" i "Kraljičina plaže" , naišao na neodobravanje opozicje kao manjeg vladajućeg koalicionog partnera SDP, Vlada je , ipak ponovo predložila p aneks ugovora  sa kompanijom " Adriatic propertis", kojim je osim smanjenja zakupnine, te produženja zakupa sa 30 na 42 godina, odobrila i da se na parceli u srcu Pržna izgrade  11-spratnice, sa ukupno 126 apartmana od kojih bi 66 apartmana bilo na prodaji.
 
Primorske novine u cijelosti donose obrazloženje Vloade zbog čega je predložila aneks ugovora, ali konačnu riječ treba da da Skupština Crne Gore:
 

1. Prihvata se predlog Zakupca, za produženje perioda zakupa hotela Sveti Stefan, Miločer i Kraljičina plaža, za dodatnih 12 godina, imajući u vidu izuzetno veliki kvalitet investicioniah ulaganja u građevinske objekte i opremu hotela Sveti Stefan i Miločer. Nesporna je činjenica da je Zakupac, tokom dosadašnjeg perioda inveticionog programa, investirao znatno veći iznos od ugovorenog i da je evidentno da će dodatno ulaganje u hotel ''Kraljičina plaža'' iznositi 54 miliona eura (od čega će kroz kreditni aranžman sa EBRD-om biti obezbijeđeno 50% potrebnih sredstava, odnosno 27 miliona eura). Navedena činjenica ukazuje da je neophodan znatno duži vremenski period od prvobitno planiranog, kako bi se obezbijedio adekvatan period za povrat uložene investicije. Takođe, u prilog navedenom, govore i činjenice iz dostavljenog Izvještaja o procjeni vrijednosti izvršenih i preostalih radova na objektima hotela Sveti Stefan i Miločer, shodno kojem je kompanija Adriatic Properties, iako to nije bila ugovorna obaveza, investirala cca 2.600.000 u izgradnju i neophodna poboljšanja infrastrukture.

 

2. Prihvata se predlog za umanjenje iznosa godišnje zakupnine za 30%. Izgradnjom crkve na bloku 25 izmijenjene su planirane investicione aktivnosti Zakupca na tom dijelu lokaliteta, što će nesumnjivo imati uticaja na ekonomski aspekt i gubitak profita koji bi se mogao ostvariti kroz očekivano poslovanje u nekoliko segmenata usluge (smještajni kapaciteti, F&Busluge), u slučaju da nije bilo predmetnih izmjena.

 

3. Mijenja se član 6.1. Ugovora o zakupu, na način da se zakupac oslobađa plaćanja poreza na nepokretnostima koje su u vlasništvu zakupodavca, dok ostale obaveze koje definiše član 6.1 ostaju obaveza zakupca.

 

4. Prihvata se promjena ugovora o zakupu hotela Kraljičina plaža, u dijelu kojim dozvoljava prodaja dijela izgrađenih kapaciteta (najviše do 66 apartmana), u skladu sa DUP Chedi Kraljičina plaža, uz istovremeni dugoročni zakup zemljišta ispod navedenih apartmana, na period od 90 godina, uz plaćanje Zakupodavcu tržišne naknade za zakup zemljišta ispod objekata, za period nakon isteka perioda zakupa. Imajući u vidu odredbe Zakona o državnoj imovini, kao i uobičajenu praksu da se u projektima ove veličine i značaja dozvoljava prodaja izgrađenih nepokretosti, čime se zakupcu omogućava obezbjeđenje finansijske održivosti projekta, smatramo opravdanim da se omogući dugoročni zakup zemljišta ispod apartmana na period od 90 godina uz plaćanje tržišne naknade za zakup zemljišta ispod objekata, kao i prodaja predmetnih apartmana, s tim da, od ukupnog broja od 126 smještajnih jedinica (60 soba i 66 apatmana), predmet prodaje neće biti veći od 66 apartmana. Značajno je napomenuti da će svih 126 novoizgradjenih smještajnih jedinica poslovati u menadžmentu prestižnog operetera GHM i da će sve jedinice biti u režimu obaveznog servisa pomenutog operatera, uključujući obavezu plaćanja godišnje naknade za tu uslugu.

 

5. Prihvata se predlog Zakupca da se izmijeni odredba ugovora kojim se definiše minimalni godišnji period za koji je Zakupac dužan držati hotele otvorenim, na način da se obavezni period poslovanja hotela Sveti Stefan smanji sa 11 na najmanje 8 kalendarskih mjeseci godišnje. I pored namjere Zakupca da se predmetni hotel stavi u funkciju, evidentno je da vremenski uslovi na navednom lokalitetu ne dozvoljavaju funkcionisanje hotela u periodu dužem od 8 mjeseci.

 

6. Predlog Zakupca da se, kroz izmjenu osnovnog Ugovora o zakupu, precizno definiše režim rada kupališta, na način što ćezapadna plaža hotela Sveti Stefan, plaža hotela ''Chedi Kraljičina plaža'' i plaža ispred hotela Miločer, biti u funkciji i režimu rada ''hotelskih kupališta'' biće predmet ugovora između zakupca i JP Morsko dobro i kao takav biće regulisan posebnim ugovorom. U cilju obezbjeđivanja adekvatnog pristupa kupalištima od strane lica koja nisu gosti hotela, realno je rješenje kojim im se, na istočnoj polovini hotelskog kupališta ispred hotela Miločer, omogućava pristup uz korišćenje adekvatnog servisa operatera koji upravlja pomenutim kupalištem.

 

7. Kompanija ''Adriatic Properties'' doo iz Budve, oslobađa se obaveze plaćanja zaostalog duga za zakupninu, u ukupnom iznosu od 250.000 eura, kao i buduće obaveze plaćanja zakupnine za hotel ''Kraljičina plaža'' do usvajanja prostorno planske dokumentacije i u periodu od 3 godine od dana usvajanja iste.

 

8. Kompanija ''Adriatic Properties'' doo iz Budve obavezuje se da Hotelskoj grupi ''Budvanska rivijera'' AD, u roku od 12 mjeseci od dana potpisivanja aneksa Ugovora, obezbijedi isplatu cjelokupnog zaostalog duga po osnovu zakupnine (koji na današnji dan iznosi 2.427.000 eura) i naknade za uplaćeni porez na nepokretnosti za period od dvije godine (koji na današnji dan iznosi 245 hiljada eura), uz istovremenu obavezu nastavka blagovremenog i redovnog plaćanja svih ugovorenih obaveza za naredni period.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti