Proglašavaju Platamune parkom prirode

Ministarstvo održivog razvoja i turizma raspislao je javni poziv naučnoj i stručnoj javnosti, naučno-istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, udruženjima, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu akta o proglašenju zaštićenog područja “Platamuni” i Nacrtu Studije zaštite, koja
traje do  17. decembra.

"Primorske novine" objavljuju odluku integralno.

ODLUKU
o proglašenju Parka prirode "Platamuni"

Opšte odredbe
Član 1
(1) Ovom Odlukom proglašava se zaštićenim prirodnim dobrom – zaštićenim područjem od nacionalnog značaja morski akvatorijum i obala na dijelu Donjeg Grblja u opštini Kotor pod nazivom Park prirode
"Platamuni".
(2) Park prirode "Platamuni" predstavlja Integrisano obalno i morsko zaštićeno područje koje se svrstava u IV kategoriju zaštićenih područja u koju spadaju područja u kojima su zaštićene divlje vrste biljaka i životinja i njihova staništa u kojima se upravlja radi njihove zaštite.

Granice
Član 2
(1) Ukupna površina Parka prirode "Platamuni" iznosi 1.091,73ha, od čega je u morskom dijelu 285,08ha u II zoni zaštite i 775,87ha u III zoni zaštite, dok je u kopnenom – obalnom dijelu u III zoni zaštite 3,08ha koji u cjelosti, u pogledu svojinsko pravnih odnosa, čine vlasništvo Države Crne Gore, odnosno Opštine Kotor, i to u obimu prava svojine 1/1- Država Crna Gora, na katastarskim parcelama KO Glavatičići: 2786/1, KO Zagora: 894, 893/9, 905, 908 i 909, KO Krimovice: 1146/5, 1146/4, 1146/3, 1152/2, 1168/5 i 1170/1; u obimu prava svojine 1/1 Opština Kotor: KO Zagora 910/3, 895/2, 910/4, 897/2, i 910/2.
(2) Opis granica, zaštitne zone i spisak katastarskih parcela zaštićenog područja po režimima zaštite, kao i grafički prikaz granica zaštićenog područja i zaštitnih zona, dati su u prilozima 1 i 2 i čine sastavni dio ove Odluke.
(3) Ukupna dužina granice Parka prirode "Platamuni" iznosi 28,589 km.

Opis osnovnih ciljnih vrijednosti
Član 3
(1) Područje Parka prirode “Platamuni” predstavlja dio priobalnog mora sa pripadajućom obalom između zaliva Trašte – Rta Žabica na sjeverozapadu i Rta Platamuni kod plaže Ploče na jugoistoku, u kome se štite zaštićene i ekološki značajne morske i obalne vrste i staništa.
(2) Od prirodnih vrijednosti Parka prirode “Platamuni”, kao ciljne za zaštitu u morskom dijelu se izdvajaju sljedeća staništa i vrste visoke reprezentativnosti:
1. staništa: (i) biocenoze naselja morske trave (Posidonia oceanica), naročito u uvali Žukovac, okolini hridi Kalafat (Seka Albaneze), ali i kod rta Platamuni i u uvali Nerin i (ii) morske pećine sa nadvodnim i
podvodnim ulazima
2. vrste koje su zaštićene crnogorskim i međunarodnim propisima, uključujući naročito sljedeće vrste: Cymodocea nodosa, Cystoseira amentacea, Cladocora caespitosa, Centrostephanus longispinus, Lithophaga lithophaga, Pinna nobilis, Scyllarus arctus i dr.
(3) U kopnenom dijelu se kao ciljne za zaštitu izdvajaju sljedeće vrste i staništa visoke reprezentativnosti:
1. vrste: drvenasta mlječika (Euphorbia dendroides)
2. staništa: (i) mediteranska stjenovita obala obrasle endemičnim vrstama roda Limonium, (ii) termomediteranski prepustinjski žbunjaci i (iii) jednogodišnja vegetacija pokretnih morskih obala
(4) Prostor Parka prirode "Platamuni" stavlja se pod zaštitu u cilju stvaranja uslova za opstanak i dugoročnu zaštitu velikog broja vrsta i staništa značajnih za zaštitu.

Zaštita i razvoj
Član 4
(1) Park prirode "Platamuni" proglašava se zaštićenim područjem radi:
1. Sprovođenja adekvatnih mjera očuvanja i zaštite vrsta i staništa značajnih za zaštitu i održivog - kontrolisanog korišćenja bioloških resursa;
2. Očuvanja i unaprjeđivanja biološke (genetičke, specijske, ekosistemske) raznovrsnosti posebno prepoznatih vrsta i staništa značajnih za zaštitu;
3. Očuvanja prirodnih svojstava morskog ekosistema;
4. Sprječavanja štetnih aktivnosti koje mogu ugroziti posebne ili značajne komponente biodiverziteta;
(2) Razvoj Parka prirode "Platamuni" zasnivaće se na:
1. usklađivanju ljudskih aktivnosti, ekonomskih i društvenih razvojnih planova, programa i projekata sa definisanim režimima/stepenima zaštite;
2. održivom odnosno racionalnom korišćenju prirodnih vrijednosti i resursa radi njihovog trajnog očuvanja.
(3) Zaštita i razvoj Parka prirode “Platamuni” omogućiće se naročito kroz sprovođenje postupaka izdavanja:
1. Akta o uslovima i smjernicama zaštite prirode i
2. Dozvole za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području prirode.
(4) Za sprovođenje postupaka navedenih u stavu (3) ovog člana primjenjivaće se smjernice i bliži uslovi koji su dati u okviru Studije zaštite parka prirode „Platamuni“.


Zone zaštite
Član 5
(1) U okviru Parka prirode "Platamuni" određuju se dvije zone zaštite:
1. II (druga) zona zaštite koja se izdvaja na sljedeće 4 lokacije – cjeline u morskom dijelu područja:
1. uvala Žukovac sa okolinom hridi Kalafat (Seka Albaneze)
3. uvala Velika Krekavica i
4. ispred rta Platamuni
2. III (treća) zona zaštite koja se izdvaja u dvije cjeline i to:
1. na kopnu gdje prati obalnu liniju obuhvatajući morske klifove, ali i stijene i padine velikog nagiba i
2. na moru gdje obuhvata akvatorijum između obalne linije i izobate 50m isključujući gore navedene 4 lokacije – cjeline (uvala Žukovac sa okolinom hridi Kalafat, uvala Velika Krekavica i rt Platamuni) koje su izdvojene u II zonu zaštite.
(2) U zaštićenom području primjenjivaće se režimi zaštite II i III stepena.
(3) Zaštitni pojas zaštićenog područja Park prirode „Platamuni“ formira se u kopnenom dijelu u obuhvatu koji je udaljen 500 m linearno u odnosu na administrativnu granicu zaštićenog područja uz prilagođavanje njegove konturne linije postojećim naseljima/izgrađenim površinama.
(4) Režim zaštite II stepena - aktivna zaštita, podrazumijeva moguće intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unapređenja stanja zaštićenog područja; kontrolisano korišćenje prirodnih resursa, bez posljedica na primarne vrijednosti prirodnih staništa, populacija i ekosistema.
(5) Dozvoljene aktivnosti pod režimom zaštite II stepena su:1. ribolov plutajućim parangalima i udičarskim alatima koji nemaju dodir sa morskim dnom i ne oštećuju vrste i staništa na morskom dnu,
a u skladu sa uslovima izdatim u ribolovnim dozvolama;
2. postavljanje i korišćenje podvodnih ronilačkih staza za interpretaciju prirode – maksimalno 2 staze u izdvojenim dijelovima II zone zaštite koji će se odrediti na osnovu odgovarajuće stručne osnove;
3. kontrolisana naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa;
4. kontrolisana posjeta u obrazovne, rekreativne i turističke svrhe, isključivo u dijelu II zone zaštite koji će se odrediti na osnovu odgovarajuće stručne osnove;
5. zaštitne, sanacione i druge neophodne mjere za potrebe zaštite područja;
6. sprovođenje posebnih interventnih mjera na zaštiti morskog ekosistema;
(6) Zabranjene aktivnosti pod režimom zaštite II stepena su:
1. ribolov, izuzev ribolova plutajućim parangalima;
2. korišćenja prirodnih resursa;
3. sidrenje plovila;
4. kretanje i zaustavljanje plovila na motorni pogon iznad 10 KS, izuzev službenih plovila upravljača i nadležnih službi za kontrolu i inspekciju aktivnosti na moru;
5. marikultura
6., postavljanje ili izgradnja objekata;
7. promjena namjene površina;
8. rastjerivanje, hvatanje, uznemiravanje i ubijanje životinjskih i biljnih vrsta;
9. naseljavanje alohtonih i invazivnih vrsta;
10. preduzimanje radova koji bi mogli da dovedu do oštećenja vrsta i staništa i arheoloških vrijednosti;
11. upotreba materija koji mogu da ugroze vitalnost i temeljne prirodne vrijednosti morskog ekosistema;
12. slučajno ili namjerno odlaganje ili odbacivanje komunalnog i bilo kog drugog otpada;
13. oštećenje podmorskih geoloških i geomorfoloških vrijednosti;
14. osiromašenje prirodnog fonda divljih vrsta;
15. zagađenje ili ugrožavanje mora.
(7) Režim zaštite III stepena - održivo korišćenje, podrazumijeva selektivno i ograničeno korišćenje prirodnih resursa, koje omogućavaju funkcionalno-ekološko povezivanje i integritet zaštićenog područja.
(8) Dozvoljene aktivnosti pod režimom zaštite III stepena su:
1. kontrolisani privredni i sportsko-rekreativni ribolov u skladu sa uslovima iz ribolovne dozvole koji se utvrđuju na osnovu naučnog mišljenja Instituta za biologiju mora;
2. kretanje i zaustavljanje plovila na motorni pogon;
3. uređenje i korišćenje pješačkih i rekreativnih staza na kopnu;
4. kontrolisano postavljanje i izgradnja jednog avanturističkog parka i jedne uzletne i jedne sletne tačke (zone) za paraglajding;
5. intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unapređenja zaštićenog područja;
6. naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa;
7. sprovođenje zaštitnih i sanacionih mjera;
8. interventne mjere na zaštiti ekosistema u slučaju elementarnih nepogoda i udesa.
(9) Zabranjene aktivnosti pod režimom zaštite III stepena su:
1. postavljanje ili izgradnja objekata koji zagađuju, oštećuju ili ugrožavanje morski i obalni ekosistem, prirodna staništa i vrste;
2. promjena namjene površina;
3. rastjerivanje, hvatanje, uznemiravanje i ubijanje životinjskih vrsta;
4. naseljavanje alohtonih vrsta;
(10) Dozvoljene aktivnosti u zaštitnom pojasu su:
1. izgradnja objekata u skladu sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom uz primjenu uslova i smjernica zaštite prirode, kao i mjera za zaštitu životne sredine koja je vezana za prostorno-plansku i
projektnu dokumentaciju;
2. izgradnja sistema za sakupljanje/odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, uz ukidanje korišćenja septičkih jama i upojnih bunara;
3. razvoj aktivnosti i projekata agro-eko turizma sa izgradnjom objekata malog smještajnog kapaciteta, sa malom „potrošnjom prostora“, u zonama koje se budu definisale odgovarajućim planskim
dokumentom.
(11) Zabranjene aktivnosti u zaštitnom pojasu su:
1. izgradnja objekata koji svojim otpadnim vodama zagađuju podzemne i površinske vode ili je efikasnost njihovog sistema za prečišćavanje ispod zakonom propisanih standarda i paramatara kvaliteta;
2. izgradnja objekata i obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti kojime se otpadne vode ispuštaju bez prečišćavanja u podzemlje (septičke jame i bunare);
3. izgradnja objekata koji dovode do značajne degradacije prirodnih staništa

Mjere zaštite
Član 6
(1) Na teritoriji Parka Prirode "Platamuni" zabranjeno je:
1. sakupljanje, uništavanje, i promet zaštićenih vrsta biljaka i životinja.
2. hvatanje, odnosno ubijanje, uznemiravanje morskih i drugih vrsta životinja, uništavanje ili izmiještanje gnijezda ili legla i jaja naročito u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, migracije, hibernacije.
3. unošenje alohtonih vrsta biljaka, životinja i gljiva.
4. branje, sakupljanje i korišćenje nezaštićenih vrsta biljaka, u mjeri u kojoj se može ugroziti brojnost njihovih populacija.
5. ostale aktivnosti pobrojane u članu 5, stav 6 i 9.
(2) Zaštita ekosistema ostvaruje se sprovođenjem mjera očuvanja njihovog sastava, strukture i funkcije, kao i biotičke i abiotičke komponente.
(3) Zaštita predjela vrši se sprovođenjem mjera kojima se sprječavaju neželjene promjene i degradacija prirodnih, prirodi bliskih ili stvorenih obilježja.
(4) Radnje, aktivnosti i obavljanje djelatnosti planiraju se i vrše na način da se izbjegnu ili svedu na najmanju mjeru uticaji koji bi doveli do ugrožavanja i oštećenja postojećih prirodnih vrijednosti zaštićenog područja.
(5) Planiranje i projektovanje novih privremenih i trajnih građevinskih objekata, korišćenja prirodnih resursa (rudarstvo, energetika, saobraćaj, pomorstvo, vodoprivreda, poljoprivreda, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo, turizam i dr), kao i radnji, aktivnosti i djelatnosti na području Parka prirode “Platamuni” sprovodiće se na osnovu prethodno obezbijeđenih smjernica i uslova zaštite prirode koje izdaje organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine.
(6) U cilju sprečavanja negativnih posljedica od rješenja u prostornim i razvojnim planovima i projektima primjenjivaće se posebni uslovi, zabrane i ograničenja zaštite prirode koji su vezani za planiranje – izbor lokacija i definisanje vrsta i kapaciteta privremenih građevinskih objekata u zoni zaštićenog područja i njegovom okruženju (zaštitni pojas), a odnose se na:
1. izbor mikro lokacija novih građevinskih objekata van zone zaštićenog područja, uzimajući  u obzir njegove granice i zone zaštite,
2. (ne)dozvoljenu gradnju objekata u zaštitnom pojasu koji zbog svojih karakteristika (način izgradnje, vrsta, veličina/kapacitet, tehnologija i sl) mogu da oštete (fizički, zagadjivanjem i sl) ili imaju posredan negativan uticaj na prirodne vrijednosti zaštićenog područja,
3. izbjegavanje lociranja novih privremenih objekata koji zagađuju okolinu pored stalnih i povremenih vodenih tokova, odnosno lokacija koje su hidrološki povezane sa zaštićenim područjem.

Upravljač
Član 7
(1) Za upravljača Parka prirode "Platamuni" određuje se Javno preduzeće za upravljanja Morskim dobrom Crne Gore.
(2) Nadzor nad radom upravljača vršiće ministarstvo nadležno za poslove životne sredine.
(3) Upravljač ima prava i obaveze naročito da:
1. Izrađuje i sprovodi plan upravljanja;
2. Izrađuje i sprovodi godišnji program upravljanja;
3. Izrađuje i sprovodi finansijski plan zaštite i razvoja zaštićenog područja;
4. Izrađuje i sprovodi godišnji plan razvoja i obuke kadrova;
5. Izrađuje i sprovodi akt o unutrašnjem redu i službi zaštite;
6. Organizuje službu zaštite;
7. Obezbijedi sprovođenje mjera zaštite prirode u skladu sa ciljevima zaštite, zonama i režimima zaštite;
8. Čuva, unaprjeđuje i promoviše Park prirode Platamuni;
9. Na propisan način obilježi zaštićeno prirodno područja, njegove granice i zone / režime zaštite;
10. Obezbijedi nesmetano odvijanje prirodnih procesa;
11. Obezbijedi održivo korišćenja prirodnih resursa;
12. Prati stanje i dostavlja podatke organu uprave nadležnom za poslove zaštite životne sredine;
13. Dostavlja godišnje izvještaje ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine o realizaciji plana upravljanja zaštićenim područjem, odnosno godišnjeg programa upravljanja, sprovedenim mjerama, finansijskim sredstvima utrošenim za sprovođenje mjera;
14. Naplaćuje naknade za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra;
15. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i aktom o osnivanju. Upravljač ispunjava uslove u pogledu stručne i kadrovske osposobljenosti u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima koje mora da
ispunjava upravljač zaštićenog prirodnog dobra ("Sl. list CG", br.35/10)".

Plan upravljanja
Član 8
(1) Očuvanje, unaprjeđenje i održivo korišćenje prirodnih resursa Parka prirode "Platamuni", sprovodi se prema Planu upravljanja.
(2) Plan upravljanja Parkom prirode "Platamuni" predlaže upravljač -Javno preduzeće za upravljanja Morskim dobrom Crne Gore, na period od pet godina, uz prethodno mišljenje Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, a donosi ga ministarstvo nadležno za poslove životne sredine.
(3) Plan upravljanja iz stava 2 ovog člana, naročito sadrži:
1. mjere zaštite, očuvanja, unaprjeđivanja i korišćenja Parka Prirode "Platamuni";
2. razvojne smjernice, smjernice i prioritete za zaštitu i očuvanje Parka Prirode "Platamuni" uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva;
3. način sprovođenja zaštite, korišćenja Parka prirode "Platamuni";
4. dugoročne ciljeve zaštite i održivog razvoja;
5. analizu i ocjenu uslova za ostvarivanje ciljeva zaštite;
6. prikaz prirodnih resursa i korisnika zaštićenog prirodnog dobra;
7. prioritetne aktivnosti na očuvanju, održavanju i monitoringu prirodnih i drugih vrijednosti i segmenata životne sredine;
8. ocjenu stanja zaštićenog prirodnog dobra;
9. smjernice za naučno-istraživački rad;
10. planirane aktivnosti na održivom korišćenju prirodnih resursa, razvoju i uređenju prostora;
11. prostornu identifikaciju planskih namjena i režima korišćenja zemljišta;
12. aktivnosti na promociji i valorizaciji zaštićenog prirodnog dobra;
13. oblike saradnje i partnerstva sa lokalnim stanovništvom i korisnicima nepokretnosti;
14. dinamiku i subjekte realizacije plana upravljanja i način ocjene sprovođenja;
15. finansijska sredstva za realizaciju plana upravljanja;
16. druge elemente od značaja za upravljanje zaštićenim prirodnim dobrom.

Godišnji program upravljanja
Član 9
(1) Plan upravljanja se ostvaruje godišnjim programom upravljanja koji donosi upravljač, a na koji saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove životne sredine.
(2) Godišnji program upravljanja sadrži naročito detaljan prikaz poslova na čuvanju, održavanju, unaprjeđenju i održivom korišćenju zaštićenog prirodnog dobra uključujući i planirane razvojne projekte, pregled organizacionih i materijalnih uslova, očekivana finansijska sredstva i druge elemente u skladu sa Planom upravljanja.
(3) Godišnji program iz stava 1 ovog člana dostavlja se nadležnom organu do 30. novembra tekuće godine za narednu godinu.
(4) Upravljač je dužan da Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa za prethodnu godinu dostavi nadležnom organu najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Pravilnik o unutrašnjem redu i službi zaštite
Član 10
(1) Upravljač je dužan da obezbijedi unutrašnji red i čuvanje zaštićenog prirodnog dobra u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem redu i službi zaštite.
(2) Aktom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se pravila za sprovođenje propisanog režima zaštite, a naročito:
1. Način i uslovi ponašanja posjetilaca i korisnika prostora pri kretanju, plovidbi, boravku i obavljanju poslova u Parku prirode "Platamuni";
2. Lokaliteti i površine u kojima se ograničava plovidba, kretanje odnosno zabranjuje ili ograničava obavljanje određenih radnji;
3. Vrste i staništa, kao i druge prirodne vrijednosti koje je zabranjeno uništavati i oštećivati;
4. Morski organizmi čije je korišćenje odnosno branje i sakupljanje ograničeno, kao i način i uslovi obavljanja tih radnji;
5. Način saradnje sa fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima koja po različitom osnovu koriste ili su zainteresovana za korišćenje prirodnih resursa i prostora;
6. Uslovi zaštite prilikom obavljanja naučnih istraživanja, monitoringa i obrazovnih aktivnosti;
7. Sprovođenje određenih mjera očuvanja i održavanja i vremensko trajanje tih mjera.
(3) Pravila određena aktom iz stava 1 ovog člana i druge neophodne informacije za sprovođenje režima zaštite, upravljač je dužan da javno oglasi i na odgovarajući način učini dostupnim posjetiocima i
korisnicima.

Finansiranje
Član 11

(1) Sredstva za rad upravljača Parka prirode "Platamuni" obezbjeđuju se:
1. godišnjim budžetom Vlade Crne Gore u skladu sa godišnjim programima, planovima i projektima u oblasti zaštite prirode;
2. od naknada za korišćenje prirodnih resursa u zoni zaštićenog područja;
3. donacijama i
4. drugim izvorima prihoda u skladu sa zakonom.
(2) Sredstva za zaštitu Parka prirode "Platamuni" obezbjeđuju se iz:
1. budžeta Vlade Crne Gore;
2. naknada za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra;
3. donacija, i
4. drugih izvora u skladu sa zakonom.
(3) Sredstva za zaštitu Parka prirode "Platamuni" mogu se obezbjediti iz:
1. budžeta upravljača i opštine Kotor;
(4) Za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra pravno ili fizičko lice (u daljem tekstu: korisnici) plaćaju naknadu upravljaču zaštićenog prirodnog dobra, i to za:
1. ulazak u zaštićeno prirodno dobro i posjeta atraktivnih lokacija određenih posebnom stručnom osnovom;
2. pružanje usluga posjetiocima (korišćenje vodiča, razgledanje prirodnjačke zbirke);
3. korišćenje imena i znaka zaštićenog prirodnog dobra;
4. vođene ronilačke ture;
5. snimanje igranih i komercijalnih filmova, spotova i reklama;
6. druge radnje, aktivnosti i djelatnosti u skladu sa zakonom.
(5) Visinu, način obračuna i plaćanja naknade iz stava 4 ovog člana utvrđuje upravljač zaštićenog područja, uz prethodnu saglasnost Vlade. Upravljač je dužan da akt o plaćanju naknada za korišćenje
zaštićenog područja Regionalni park “Platamuni” donese na način i u proceduri propisanoj Zakonom kojim se uređuje zaštita prirode. Akt o naknadi se objavljuje  u „Službenom listu Crne Gore“ i na drugi
pogodan način koji odredi Upravljač.
(6) Upravljač je dužan da sredstva iz stava 4 ovog člana koristi za zaštitu, razvoj i unaprjeđivanje zaštićenog područja.

Prelazne i završne odredbe
Član 12
(1) Vlada Crne Gore će nakon stupanja na snagu ove Odluke, blagovremeno obezbjeđivati sredstva za rad upravljača u skladu sa godišnjim programima, planovima i projektima u oblasti zaštite
prirode, dok će sredstva za zaštitu obezbjeđivati po posebnim programima.

Član 13
(1) Plan upravljanja nadležni organ iz člana 8 stav 2 ove odluke donijeće u roku od šest mjeseci od dana proglašenja Parka prirode.
(2) Godišnji program upravljanja upravljač će donijeti u roku od tri mjeseca od dana donošenja Plana upravljanja.

Član 14
(1) Upravljač će u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke izvršiti obilježavanje granica Parka prirode "Platamuni" na propisani način.

Član 15
(1) Upravljač će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, donijeti Pravilnik o unutrašnjem redu i službi zaštite.

Član 16
(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore ".

 
 

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti